group com.lihaoyi has published 614 artifact(s) with total 42868 version(s)
Artifact Num# versions published Latest version
acyclic_2.10 9 0.1.9
acyclic_2.11 8 0.1.9
acyclic_2.12 6 0.2.0
acyclic_2.12.0-RC2 1 0.1.5
acyclic_2.13 1 0.2.0
acyclic_2.13.0-RC1 1 0.1.9
amm-2.11.11_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-2.11.5_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-2.11.6_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-2.11.8_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-2.11.9_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-2.12.0_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-2.12.1_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-2.12.3_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-2.12.4_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-2.12.6_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-interp-2.11.11_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-interp-2.11.12_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-interp-2.11.4_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-interp-2.11.6_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-interp-2.11.7_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-interp-2.11.8_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-interp-2.12.0_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-interp-2.12.6_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-repl-2.11.11_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-repl-2.11.12_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-repl-2.11.3_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-repl-2.11.4_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-repl-2.11.5_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-repl-2.11.8_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-repl-2.12.0_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-repl-2.12.2_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-repl-2.12.4_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-repl-2.12.6_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-runtime-2.11.12_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-util-2.11.12_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
ammonite-compiler_2.10.4 215 1.0.3-7-1dada91
ammonite-compiler_2.10.5 220 1.0.3-7-1dada91
ammonite-compiler_2.10.6 212 1.0.3-7-1dada91
ammonite-compiler_2.11.11 149 1.0.3-32-3c3d657
ammonite-compiler_2.11.12 38 1.1.0-18-0dc8a8e
ammonite-compiler_2.11.3 272 1.1.0-18-0dc8a8e
ammonite-compiler_2.11.4 271 1.1.0-18-0dc8a8e
ammonite-compiler_2.11.5 270 1.1.0-18-0dc8a8e
ammonite-compiler_2.11.6 268 1.1.0-18-0dc8a8e
ammonite-compiler_2.11.7 270 1.1.0-18-0dc8a8e
ammonite-compiler_2.11.8 276 1.1.0-18-0dc8a8e
ammonite-compiler_2.12.0 211 1.1.0-18-0dc8a8e
ammonite-compiler_2.12.1 203 1.1.0-18-0dc8a8e
ammonite-compiler_2.12.2 178 1.1.0-18-0dc8a8e
ammonite-compiler_2.12.3 71 1.1.0-18-0dc8a8e
ammonite-compiler_2.12.4 60 1.1.0-18-0dc8a8e
ammonite-interp-api_2.12.7 24 1.8.2-0-2f22969
ammonite-interp-api_2.13.0 23 1.8.2
ammonite-interpApi_2.12.6 4 1.6.9-3-480a38b
ammonite-interpApi_2.12.8 4 1.6.9-3-480a38b
ammonite-interp_2.11.12 96 1.6.7-2-c28002d
ammonite-interp_2.11.3 99 1.6.7-2-c28002d
ammonite-interp_2.11.4 99 1.6.7-2-c28002d
ammonite-interp_2.11.6 99 1.6.7-2-c28002d
ammonite-interp_2.11.7 99 1.6.7-2-c28002d
ammonite-interp_2.11.8 99 1.6.7-2-c28002d
ammonite-interp_2.11.9 101 1.6.7-2-c28002d
ammonite-interp_2.12 2 1.1.0-34-b991be4
ammonite-interp_2.12.0 104 1.6.8-22-909e21a
ammonite-interp_2.12.1 133 1.8.2-0-2f22969
ammonite-interp_2.12.10 15 1.8.2
ammonite-interp_2.12.2 134 1.8.2-0-2f22969
ammonite-interp_2.12.3 135 1.8.2-0-2f22969
ammonite-interp_2.12.4 136 1.8.2-0-2f22969
ammonite-interp_2.12.6 133 1.8.2-0-2f22969
ammonite-interp_2.12.7 97 1.8.2-0-2f22969
ammonite-interp_2.12.8 73 1.8.2-0-2f22969
ammonite-interp_2.13.0 34 1.8.2
ammonite-interp_2.13.0-M5 13 1.6.7-2-c28002d
ammonite-ops_2.10 309 1.0.3-7-1dada91
ammonite-ops_2.11 462 1.6.7-2-c28002d
ammonite-ops_2.12 351 1.8.2
ammonite-ops_2.13 34 1.8.2
ammonite-ops_2.13.0-M5 13 1.6.7-2-c28002d
ammonite-pprint_2.10 6 0.3.0
ammonite-pprint_2.11 11 0.3.2
ammonite-repl-api_2.12.0 2 1.6.8-22-909e21a
ammonite-repl-api_2.12.1 27 1.8.2-0-2f22969
ammonite-repl-api_2.12.2 27 1.8.2-0-2f22969
ammonite-repl-api_2.12.6 24 1.8.2-0-2f22969
ammonite-repl-api_2.12.7 24 1.8.2-0-2f22969
ammonite-repl-api_2.13.1 12 1.8.2
ammonite-replApi_2.12.4 4 1.6.9-3-480a38b
ammonite-repl_2.10 3 0.2.7
ammonite-repl_2.10.3 26 0.6.2
ammonite-repl_2.10.4 239 1.0.3-7-1dada91
ammonite-repl_2.10.5 241 1.0.3-7-1dada91
ammonite-repl_2.10.6 224 1.0.3-7-1dada91
ammonite-repl_2.11 13 1.1.0-34-b991be4
ammonite-repl_2.11.11 245 1.6.7-2-c28002d
ammonite-repl_2.11.12 134 1.6.7-2-c28002d
ammonite-repl_2.11.3 399 1.6.7-2-c28002d
ammonite-repl_2.11.4 397 1.6.7-2-c28002d
ammonite-repl_2.11.5 396 1.6.7-2-c28002d
ammonite-repl_2.11.6 396 1.6.7-2-c28002d
ammonite-repl_2.11.7 393 1.6.7-2-c28002d
ammonite-repl_2.11.8 382 1.6.7-2-c28002d
ammonite-repl_2.11.9 95 1.6.7-2-c28002d
ammonite-repl_2.12.0 315 1.6.8-22-909e21a
ammonite-repl_2.12.1 337 1.8.2-0-2f22969
ammonite-repl_2.12.2 312 1.8.2-0-2f22969
ammonite-repl_2.12.3 207 1.8.2-0-2f22969
ammonite-repl_2.12.4 195 1.8.2-0-2f22969
ammonite-repl_2.12.6 134 1.8.2-0-2f22969
ammonite-repl_2.12.7 97 1.8.2-0-2f22969
ammonite-repl_2.12.8 73 1.8.2-0-2f22969
ammonite-repl_2.13.0 34 1.8.2
ammonite-runtime_2.10 94 1.0.3-7-1dada91
ammonite-runtime_2.10.4 122 0.9.3
ammonite-runtime_2.10.5 129 0.9.3
ammonite-runtime_2.10.6 121 0.9.3
ammonite-runtime_2.11 252 1.6.7-2-c28002d
ammonite-runtime_2.11.11 38 0.9.3
ammonite-runtime_2.11.3 121 0.9.3
ammonite-runtime_2.11.4 120 0.9.3
ammonite-runtime_2.11.5 120 0.9.3
ammonite-runtime_2.11.6 119 0.9.3
ammonite-runtime_2.11.7 118 0.9.3
ammonite-runtime_2.11.8 124 0.9.3
ammonite-runtime_2.12 269 1.6.9-18-a50caad
ammonite-runtime_2.12.0 68 0.9.3
ammonite-runtime_2.12.1 80 1.8.2-0-2f22969
ammonite-runtime_2.12.2 58 1.8.2-0-2f22969
ammonite-runtime_2.13 18 1.6.9-18-a50caad
ammonite-shell_2.10 201 0.9.3
ammonite-shell_2.10.4 92 1.0.3-7-1dada91
ammonite-shell_2.10.5 92 1.0.3-7-1dada91
ammonite-shell_2.10.6 92 1.0.3-7-1dada91
ammonite-shell_2.11 192 1.1.0-34-b991be4
ammonite-shell_2.11.11 208 1.6.7-2-c28002d
ammonite-shell_2.11.12 134 1.6.7-2-c28002d
ammonite-shell_2.11.3 252 1.6.7-2-c28002d
ammonite-shell_2.11.4 250 1.6.7-2-c28002d
ammonite-shell_2.11.5 250 1.6.7-2-c28002d
ammonite-shell_2.11.6 250 1.6.7-2-c28002d
ammonite-shell_2.11.7 252 1.6.7-2-c28002d
ammonite-shell_2.11.8 255 1.6.7-2-c28002d
ammonite-shell_2.11.9 95 1.6.7-2-c28002d
ammonite-shell_2.12 70 1.1.0-34-b991be4
ammonite-shell_2.12.0 248 1.6.8-22-909e21a
ammonite-shell_2.12.1 278 1.8.2-0-2f22969
ammonite-shell_2.12.2 275 1.8.2-0-2f22969
ammonite-shell_2.12.3 208 1.8.2-0-2f22969
ammonite-shell_2.12.4 194 1.8.2-0-2f22969
ammonite-shell_2.12.6 134 1.8.2-0-2f22969
ammonite-sshd_2.10.3 16 0.6.2
ammonite-sshd_2.10.4 295 1.0.3-7-1dada91
ammonite-sshd_2.10.5 293 1.0.3-7-1dada91
ammonite-sshd_2.10.6 285 1.0.3-7-1dada91
ammonite-sshd_2.11.11 245 1.6.7-2-c28002d
ammonite-sshd_2.11.12 134 1.6.7-2-c28002d
ammonite-sshd_2.11.3 448 1.6.7-2-c28002d
ammonite-sshd_2.11.4 444 1.6.7-2-c28002d
ammonite-sshd_2.11.5 443 1.6.7-2-c28002d
ammonite-sshd_2.11.6 440 1.6.7-2-c28002d
ammonite-sshd_2.11.7 440 1.6.7-2-c28002d
ammonite-sshd_2.11.8 429 1.6.7-2-c28002d
ammonite-sshd_2.11.9 96 1.6.7-2-c28002d
ammonite-sshd_2.12.0 315 1.6.8-22-909e21a
ammonite-sshd_2.12.1 337 1.8.2-0-2f22969
ammonite-sshd_2.12.2 312 1.8.2-0-2f22969
ammonite-sshd_2.12.3 207 1.8.2-0-2f22969
ammonite-sshd_2.12.4 192 1.8.2-0-2f22969
ammonite-sshd_2.12.6 134 1.8.2-0-2f22969
ammonite-sshd_2.13.0 34 1.8.2
ammonite-sshd_2.13.0-M5 13 1.6.7-2-c28002d
ammonite-terminal_2.10 303 1.0.3-7-1dada91
ammonite-terminal_2.11 449 1.6.7-2-c28002d
ammonite-terminal_2.12 351 1.8.2
ammonite-terminal_2.13 34 1.8.2
ammonite-terminal_2.13.0-M5 13 1.6.7-2-c28002d
ammonite-test-api_2.12.2 2 1.6.8-22-909e21a
ammonite-tools_2.10 13 0.4.6
ammonite-tools_2.11 18 0.4.6
ammonite-util_2.10 94 1.0.3-7-1dada91
ammonite-util_2.10.4 122 0.9.3
ammonite-util_2.10.5 129 0.9.3
ammonite-util_2.10.6 121 0.9.3
ammonite-util_2.11 252 1.6.7-2-c28002d
ammonite-util_2.11.11 38 0.9.3
ammonite-util_2.11.3 121 0.9.3
ammonite-util_2.11.4 121 0.9.3
ammonite-util_2.11.5 120 0.9.3
ammonite-util_2.11.6 119 0.9.3
ammonite-util_2.11.7 118 0.9.3
ammonite-util_2.11.8 124 0.9.3
ammonite-util_2.12 285 1.8.2
ammonite-util_2.12.0 68 0.9.3
ammonite-util_2.12.1 60 0.9.3
ammonite-util_2.12.2 38 0.9.3
ammonite-util_2.13 34 1.8.2
ammonite_2.10 3 0.1.4
ammonite_2.10.4 280 1.0.3-7-1dada91
ammonite_2.10.5 277 1.0.3-7-1dada91
ammonite_2.10.6 274 1.0.3-7-1dada91
ammonite_2.11 11 1.1.0-34-b991be4
ammonite_2.11.11 245 1.6.7-2-c28002d
ammonite_2.11.12 134 1.6.7-2-c28002d
ammonite_2.11.3 432 1.6.7-2-c28002d
ammonite_2.11.4 428 1.6.7-2-c28002d
ammonite_2.11.5 427 1.6.7-2-c28002d
ammonite_2.11.6 424 1.6.7-2-c28002d
ammonite_2.11.7 424 1.6.7-2-c28002d
ammonite_2.11.8 421 1.6.7-2-c28002d
ammonite_2.11.9 95 1.6.7-2-c28002d
ammonite_2.12.0 315 1.6.8-22-909e21a
ammonite_2.12.1 337 1.8.2-0-2f22969
ammonite_2.12.2 311 1.8.2-0-2f22969
ammonite_2.12.3 207 1.8.2-0-2f22969
ammonite_2.12.4 194 1.8.2-0-2f22969
ammonite_2.12.6 134 1.8.2-0-2f22969
ammonite_2.12.8 73 1.8.2-0-2f22969
ammonite_2.13.0 34 1.8.2
ammonite_2.13.0-M5 13 1.6.7-2-c28002d
autowire_2.10 7 0.2.6
autowire_2.11 15 0.2.6
autowire_2.12 1 0.2.6
autowire_sjs0.5_2.10 1 0.2.3
autowire_sjs0.5_2.11 9 0.2.3
autowire_sjs0.6.0-M1_2.10 1 0.2.4-M1
autowire_sjs0.6.0-M1_2.11 1 0.2.4-M1
autowire_sjs0.6.0-M3_2.10 1 0.2.4-M3
autowire_sjs0.6.0-M3_2.11 1 0.2.4-M3
autowire_sjs0.6.0-RC1_2.10 1 0.2.4-RC1
autowire_sjs0.6.0-RC1_2.11 1 0.2.4-RC1
autowire_sjs0.6_2.10 3 0.2.6
autowire_sjs0.6_2.11 3 0.2.6
cask-util-js_sjs0.6_2.13 1 0.2.6-1-2bd2fd
cask-util-jvm_2.13 1 0.2.6-1-2bd2fd
cask-util_2.12 3 0.2.9
cask-util_2.13 30 0.3.6-4-0488b0
cask_2.12 28 0.2.9
cask_2.13 47 0.3.6-4-0488b0
castor_2.13 2 0.1.1
classparse_2.10 6 1.0.0
classparse_2.11 6 1.0.0
classparse_2.12 4 1.0.0
classparse_2.12.0-RC2 1 0.4.2
classparse_sjs0.6_2.10 6 1.0.0
classparse_sjs0.6_2.11 6 1.0.0
classparse_sjs0.6_2.12 4 1.0.0
classparse_sjs0.6_2.12.0-RC2 1 0.4.2
cssparse_2.10 6 1.0.0
cssparse_2.11 15 2.1.2
cssparse_2.12 14 2.1.3
cssparse_2.12.0-RC2 1 0.4.2
cssparse_2.13 1 2.1.3
cssparse_2.13.0-M5 2 2.1.0
cssparse_2.13.0-RC1 2 2.1.2
cssparse_native0.3_2.11 2 1.0.0
cssparse_sjs0.6_2.10 6 1.0.0
cssparse_sjs0.6_2.11 15 2.1.2
cssparse_sjs0.6_2.12 14 2.1.3
cssparse_sjs0.6_2.12.0-RC2 1 0.4.2
cssparse_sjs0.6_2.13 1 2.1.3
cssparse_sjs0.6_2.13.0-M5 2 2.1.0
cssparse_sjs0.6_2.13.0-RC1 2 2.1.2
derive_2.10 15 0.4.4
derive_2.11 15 0.4.4
derive_2.12 1 0.4.4
derive_sjs0.6_2.10 15 0.4.4
derive_sjs0.6_2.11 15 0.4.4
derive_sjs0.6_2.12 1 0.4.4
fansi_2.10 11 0.2.6
fansi_2.11 11 0.2.6
fansi_2.12 5 0.2.7
fansi_2.13 1 0.2.7
fansi_2.13.0-M5 1 0.2.6
fansi_native0.3_2.11 3 0.2.7
fansi_sjs0.6_2.10 11 0.2.6
fansi_sjs0.6_2.11 11 0.2.6
fansi_sjs0.6_2.12 5 0.2.7
fansi_sjs0.6_2.13 1 0.2.7
fansi_sjs0.6_2.13.0-M5 1 0.2.6
fastparse-byte_2.10 6 1.0.0
fastparse-byte_2.11 6 1.0.0
fastparse-byte_2.12 4 1.0.0
fastparse-byte_2.12.0-RC2 1 0.4.2
fastparse-byte_native0.3_2.11 1 1.0.0
fastparse-byte_sjs0.6_2.10 6 1.0.0
fastparse-byte_sjs0.6_2.11 6 1.0.0
fastparse-byte_sjs0.6_2.12 4 1.0.0
fastparse-byte_sjs0.6_2.12.0-RC2 1 0.4.2
fastparse-utils_2.10 17 1.0.0
fastparse-utils_2.11 24 1.0.0
fastparse-utils_2.12 4 1.0.0
fastparse-utils_2.12.0-RC2 1 0.4.2
fastparse-utils_native0.3_2.11 2 1.0.0
fastparse-utils_sjs0.6_2.10 17 1.0.0
fastparse-utils_sjs0.6_2.11 24 1.0.0
fastparse-utils_sjs0.6_2.12 4 1.0.0
fastparse-utils_sjs0.6_2.12.0-RC2 1 0.4.2
fastparse_2.10 17 1.0.0
fastparse_2.11 33 2.1.2
fastparse_2.12 14 2.1.3
fastparse_2.12.0-RC2 1 0.4.2
fastparse_2.13 1 2.1.3
fastparse_2.13.0-M5 2 2.1.0
fastparse_2.13.0-RC1 2 2.1.2
fastparse_native0.3_2.11 2 1.0.0
fastparse_sjs0.6_2.10 17 1.0.0
fastparse_sjs0.6_2.11 33 2.1.2
fastparse_sjs0.6_2.12 14 2.1.3
fastparse_sjs0.6_2.12.0-RC2 1 0.4.2
fastparse_sjs0.6_2.13 1 2.1.3
fastparse_sjs0.6_2.13.0-M5 2 2.1.0
fastparse_sjs0.6_2.13.0-RC1 2 2.1.2
geny_2.10 5 0.1.4
geny_2.11 8 0.1.6-TEST
geny_2.12 8 0.1.8
geny_2.13 1 0.1.8
geny_2.13.0-M5 2 0.1.6-TEST
geny_sjs0.6_2.10 5 0.1.4
geny_sjs0.6_2.11 6 0.1.5
geny_sjs0.6_2.12 8 0.1.8
mill-0.6_2.12 7 2018-02-04T11-39-53-083Z-69d474067446668f29e4b04be8c44d879ffaaf04
mill-1.0_2.12 6 2018-02-04T11-39-53-083Z-69d474067446668f29e4b04be8c44d879ffaaf04
mill-bridge_2.10.6 1 0.1
mill-bridge_2.11.11 1 0.1
mill-bridge_2.11.8 1 0.1
mill-bridge_2.12.3 1 0.1
mill-bridge_2.12.4 1 0.1
mill-clientserver_2.12 111 0.1.7-53-cc0407
mill-contrib-bloop_2.12 123 0.5.3-11-b82c6c
mill-contrib-buildinfo_2.12 227 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-contrib-docker_2.12 113 0.5.3-11-b82c6c
mill-contrib-flyway_2.12 125 0.5.3-11-b82c6c
mill-contrib-playlib-api_2.12 147 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-contrib-playlib-worker-2.6.0_2.12 14 0.3.6-42-d1f1b6
mill-contrib-playlib-worker-2.6_2.12 133 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-contrib-playlib-worker-2.7.0_2.12 14 0.3.6-42-d1f1b6
mill-contrib-playlib-worker-2.7_2.12 133 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-contrib-playlib_2.12 147 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-contrib-scalapblib_2.12 234 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-contrib-scoverage-api_2.12 113 0.5.3-11-b82c6c
mill-contrib-scoverage-worker-1.3.1_2.12 95 0.5.2-22-8d95c8
mill-contrib-scoverage-worker-1.4.0_2.12 41 0.5.2-22-8d95c8
mill-contrib-scoverage_2.12 113 0.5.3-11-b82c6c
mill-contrib-tut_2.12 190 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-contrib-twirllib_2.12 226 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-contrib_2.12 234 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-core-moduledefs_2.12 2 0.2.6-19-807e47
mill-core_2.12 264 2018-02-10T22-20-56-317Z-719ff8a6d79093d390b0d5ce7d01755e65fcd484
mill-dev_2.12 428 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-integration_2.12 474 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-json-js-2.11.11_sjs0.6_2.11 1 0.6.0-RC1
mill-json-js-2.12.4_sjs0.6_2.12 1 0.6.0-RC1
mill-json-jvm-2.11.11_2.11 1 0.6.0-RC1
mill-json-jvm-2.12.4_2.12 1 0.6.0-RC1
mill-main-api_2.12 177 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-main-core_2.12 224 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-main-graphviz_2.12 264 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-main-moduledefs_2.12 224 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-main_2.12 468 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-moduledefs_2.12 261 2018-02-10T22-20-56-317Z-719ff8a6d79093d390b0d5ce7d01755e65fcd484
mill-scalajslib-api_2.12 177 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-scalajslib-jsbridges-0.6_2.12 258 2018-02-10T22-20-56-317Z-719ff8a6d79093d390b0d5ce7d01755e65fcd484
mill-scalajslib-jsbridges-1.0_2.12 258 2018-02-10T22-20-56-317Z-719ff8a6d79093d390b0d5ce7d01755e65fcd484
mill-scalajslib-worker-0.6_2.12 224 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-scalajslib-worker-1.0_2.12 224 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-scalajslib_2.12 487 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-scalalib-api_2.12 177 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-scalalib-worker_2.12 297 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-scalalib_2.12 487 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-scalanativelib-api_2.12 177 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-scalanativelib-scalanativebridges-0.3_2.12 21 0.2.6-19-807e47
mill-scalanativelib-worker-0.3_2.12 224 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-scalanativelib_2.12 245 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-scalaworker_2.12 193 2018-02-10T22-20-56-317Z-719ff8a6d79093d390b0d5ce7d01755e65fcd484
mill-twirllib_2.12 39 0.2.6-14-d4de5f
mill-upickle-js-2.11.11_sjs0.6_2.11 1 0.6.0-RC1
mill-upickle-js-2.12.4_sjs0.6_2.12 1 0.6.0-RC1
mill-upickle-jvm-2.11.11_2.11 1 0.6.0-RC1
mill-upickle-jvm-2.12.4_2.12 1 0.6.0-RC1
ops-2.11.12_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
os-lib-watch_2.12 3 0.4.2
os-lib_2.11 20 0.2.9
os-lib_2.12 24 0.4.2
os-lib_2.13 4 0.4.2
os-lib_2.13.0-M5 1 0.2.9
pprint_2.10 20 0.5.4
pprint_2.11 20 0.5.4
pprint_2.12 10 0.5.6
pprint_2.13 4 0.5.6
pprint_2.13.0-M5 1 0.5.4
pprint_native0.3_2.11 5 0.5.5
pprint_sjs0.6_2.10 20 0.5.4
pprint_sjs0.6_2.11 20 0.5.4
pprint_sjs0.6_2.12 10 0.5.6
pprint_sjs0.6_2.13 4 0.5.6
pprint_sjs0.6_2.13.0-M5 1 0.5.4
pythonparse_2.10 13 1.0.0
pythonparse_2.11 21 2.1.2
pythonparse_2.12 13 2.1.3
pythonparse_2.12.0-RC2 1 0.4.2
pythonparse_2.13 1 2.1.3
pythonparse_2.13.0-M5 2 2.1.0
pythonparse_native0.3_2.11 2 1.0.0
pythonparse_sjs0.6_2.10 13 1.0.0
pythonparse_sjs0.6_2.11 22 2.1.2
pythonparse_sjs0.6_2.12 14 2.1.3
pythonparse_sjs0.6_2.12.0-RC2 1 0.4.2
pythonparse_sjs0.6_2.13 1 2.1.3
pythonparse_sjs0.6_2.13.0-M5 2 2.1.0
pythonparse_sjs0.6_2.13.0-RC1 2 2.1.2
requests_2.11 10 0.1.9
requests_2.12 11 0.2.0
requests_2.13 1 0.2.0
requests_2.13.0-M5 2 0.1.9
scala-parser-lite_2.11 2 0.1.1
scala-parser_2.10 3 0.1.4
scala-parser_2.11 5 0.1.4
scalaparse_2.10 17 1.0.0
scalaparse_2.11 32 2.1.2
scalaparse_2.12 13 2.1.3
scalaparse_2.12.0-RC2 1 0.4.2
scalaparse_2.13 1 2.1.3
scalaparse_2.13.0-M5 2 2.1.0
scalaparse_2.13.0-RC1 1 2.1.2
scalaparse_native0.3_2.11 2 1.0.0
scalaparse_sjs0.6_2.10 17 1.0.0
scalaparse_sjs0.6_2.11 32 2.1.2
scalaparse_sjs0.6_2.12 13 2.1.3
scalaparse_sjs0.6_2.12.0-RC2 1 0.4.2
scalaparse_sjs0.6_2.13 1 2.1.3
scalaparse_sjs0.6_2.13.0-M5 2 2.1.0
scalaparse_sjs0.6_2.13.0-RC1 1 2.1.2
scalarx_2.10 7 0.3.2
scalarx_2.11 8 0.4.0
scalarx_2.12 2 0.4.0
scalarx_sjs0.6.0-RC1_2.10 1 0.2.7-RC1
scalarx_sjs0.6.0-RC1_2.11 1 0.2.7-RC1
scalarx_sjs0.6_2.10 6 0.3.2
scalarx_sjs0.6_2.11 7 0.4.0
scalarx_sjs0.6_2.12 2 0.4.0
scalatags_2.10 18 0.6.7
scalatags_2.11 19 0.6.8
scalatags_2.12 8 0.7.0
scalatags_2.12.0-RC2 1 0.6.2
scalatags_2.13 1 0.7.0
scalatags_2.13.0-M5 1 0.6.8
scalatags_native0.3_2.11 4 0.7.0
scalatags_sjs0.6.0-RC1_2.10 1 0.4.3-RC1
scalatags_sjs0.6.0-RC1_2.11 1 0.4.3-RC1
scalatags_sjs0.6_2.10 17 0.6.7
scalatags_sjs0.6_2.11 18 0.6.8
scalatags_sjs0.6_2.12 8 0.7.0
scalatags_sjs0.6_2.12.0-RC2 1 0.6.2
scalatags_sjs0.6_2.13 1 0.7.0
scalatags_sjs1.0.0-M1_2.10 1 0.6.7
scalatags_sjs1.0.0-M1_2.11 1 0.6.7
scalatags_sjs1.0.0-M1_2.12 1 0.6.7
scalatex-api_2.11 18 0.3.11
scalatex-api_2.12 5 0.3.12
scalatex-site_2.11 18 0.3.11
scalatex-site_2.12 5 0.3.12
scalatex-site_sjs0.6_2.12 1 0.3.8
scalite_2.11 1 0.1.0
shell-2.11.11_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
shell-2.11.3_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
shell-2.11.4_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
shell-2.11.5_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
shell-2.12.2_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
shell-2.12.4_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
shell-2.12.6_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
sjsonnet-2.12.8_2.12 1 0.1.4
sjsonnet-2.13.0_2.13 1 0.1.4
sjsonnet_2.12 6 0.1.7
sjsonnet_2.13 3 0.1.7
sjsonnet_sjs0.6_2.12 3 0.1.7
sjsonnet_sjs0.6_2.13 3 0.1.7
sourcecode_2.10 8 0.1.7
sourcecode_2.11 9 0.1.8
sourcecode_2.12 6 0.1.8
sourcecode_2.12.0-RC2 1 0.1.3
sourcecode_2.13 2 0.1.8
sourcecode_2.13.0-M5 1 0.1.5
sourcecode_2.13.0-RC1 1 0.1.6
sourcecode_native0.3_2.11 5 0.1.8
sourcecode_sjs0.6_2.10 8 0.1.7
sourcecode_sjs0.6_2.11 9 0.1.8
sourcecode_sjs0.6_2.12 6 0.1.8
sourcecode_sjs0.6_2.12.0-RC2 1 0.1.3
sourcecode_sjs0.6_2.13 2 0.1.8
sourcecode_sjs0.6_2.13.0-M1 1 0.1.4
sourcecode_sjs0.6_2.13.0-M5 1 0.1.5
sourcecode_sjs0.6_2.13.0-RC1 1 0.1.6
sourcecode_sjs1.0.0-M1_2.10 1 0.1.4
sourcecode_sjs1.0.0-M1_2.11 1 0.1.4
sourcecode_sjs1.0.0-M1_2.12 1 0.1.4
sshd-2.11.11_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
sshd-2.11.12_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
sshd-2.11.6_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
sshd-2.12.6_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
ujson-argonaut_2.11 9 0.7.4
ujson-argonaut_2.12 10 0.8.0
ujson-argonaut_2.13.0-M5 2 0.7.4
ujson-circe_2.11 9 0.7.4
ujson-circe_2.12 11 0.8.0
ujson-circe_2.13.0-M5 2 0.7.4
ujson-js-2.11.11_sjs0.6_2.11 7 0.6.3
ujson-js-2.12.4_sjs0.6_2.12 7 0.6.3
ujson-json4s_2.11 9 0.7.4
ujson-json4s_2.12 11 0.8.0
ujson-json4s_2.13 1 0.8.0
ujson-json4s_2.13.0-M5 3 0.7.4
ujson-jvm-2.11.11_2.11 7 0.6.3
ujson-jvm-2.12.4_2.12 7 0.6.3
ujson-play_2.11 8 0.7.4
ujson-play_2.12 10 0.8.0
ujson-play_2.13 1 0.8.0
ujson-play_2.13.0-M5 2 0.7.4
ujson_2.11 9 0.7.4
ujson_2.12 11 0.8.0
ujson_2.13 2 0.8.0
ujson_2.13.0-M5 2 0.7.4
ujson_sjs0.6_2.11 8 0.7.4
ujson_sjs0.6_2.12 10 0.8.0
ujson_sjs0.6_2.13 2 0.8.0
ujson_sjs0.6_2.13.0-M5 3 0.7.4
upack_2.11 5 0.7.4
upack_2.12 7 0.8.0
upack_2.13 2 0.8.0
upack_2.13.0-M5 3 0.7.4
upack_sjs0.6_2.11 4 0.7.4
upack_sjs0.6_2.12 6 0.8.0
upack_sjs0.6_2.13 2 0.8.0
upack_sjs0.6_2.13.0-M5 2 0.7.4
upickle-core_2.11 5 0.7.4
upickle-core_2.12 6 0.8.0
upickle-core_2.13 2 0.8.0
upickle-core_2.13.0-M5 1 0.7.4
upickle-core_sjs0.6_2.11 5 0.7.4
upickle-core_sjs0.6_2.12 7 0.8.0
upickle-core_sjs0.6_2.13 2 0.8.0
upickle-core_sjs0.6_2.13.0-M5 2 0.7.4
upickle-implicits_2.11 4 0.7.4
upickle-implicits_2.12 6 0.8.0
upickle-implicits_2.13 2 0.8.0
upickle-implicits_2.13.0-M5 3 0.7.4
upickle-implicits_sjs0.6_2.11 4 0.7.4
upickle-implicits_sjs0.6_2.12 7 0.8.0
upickle-implicits_sjs0.6_2.13 2 0.8.0
upickle-json_2.12 5 0.6.0-RC5
upickle-json_sjs0.6_2.11 5 0.6.0-RC5
upickle_2.10 35 0.4.4
upickle_2.11 59 0.7.4
upickle_2.12 25 0.8.0
upickle_2.13 2 0.8.0
upickle_2.13.0-M5 3 0.7.4
upickle_sjs0.5.0-M3_2.10 1 0.1.1
upickle_sjs0.5.0-M3_2.11 1 0.1.1
upickle_sjs0.5_2.10 11 0.2.5
upickle_sjs0.5_2.11 12 0.2.5
upickle_sjs0.6.0-M1_2.10 1 0.2.6-M1
upickle_sjs0.6.0-M1_2.11 1 0.2.6-M1
upickle_sjs0.6.0-M3_2.10 1 0.2.6-M3
upickle_sjs0.6.0-M3_2.11 1 0.2.6-M3
upickle_sjs0.6.0-RC1_2.10 1 0.2.6-RC1
upickle_sjs0.6.0-RC1_2.11 1 0.2.6-RC1
upickle_sjs0.6_2.10 18 0.4.4
upickle_sjs0.6_2.11 41 0.7.4
upickle_sjs0.6_2.12 26 0.8.0
upickle_sjs0.6_2.13 2 0.8.0
upickle_sjs0.6_2.13.0-M5 3 0.7.4
utest-runner_2.10 13 0.2.4
utest-runner_2.11 11 0.2.4
utest-test-js_sjs0.5.0-M3_2.10 1 0.1.5
utest-test_2.10 1 0.1.5
utest_2.10 45 0.6.8
utest_2.11 42 0.6.8
utest_2.12 22 0.7.2
utest_2.12.0-M3 4 0.4.3
utest_2.12.0-RC2 1 0.4.4
utest_2.13 4 0.7.2
utest_2.13.0-M1 2 0.4.8
utest_2.13.0-M2 8 0.6.5
utest_2.13.0-M5 1 0.6.6
utest_2.13.0-RC1 1 0.6.7
utest_native0.3_2.11 19 0.7.2
utest_sjs0.5.0-M3_2.10 1 0.1.5
utest_sjs0.5.0-M3_2.11 1 0.1.5
utest_sjs0.5.0-RC1_2.10 1 0.1.6-RC1
utest_sjs0.5.0-RC1_2.11 1 0.1.6-RC1
utest_sjs0.5_2.10 8 0.2.4
utest_sjs0.5_2.11 8 0.2.4
utest_sjs0.6.0-M1_2.11 1 0.2.5-M1
utest_sjs0.6.0-M3_2.10 1 0.2.5-M3
utest_sjs0.6.0-M3_2.11 1 0.2.5-M3
utest_sjs0.6.0-RC1_2.10 1 0.2.5-RC1
utest_sjs0.6.0-RC1_2.11 1 0.2.5-RC1
utest_sjs0.6_2.10 25 0.6.8
utest_sjs0.6_2.11 25 0.6.8
utest_sjs0.6_2.12 22 0.7.2
utest_sjs0.6_2.12.0-M3 4 0.4.3
utest_sjs0.6_2.12.0-RC2 1 0.4.4
utest_sjs0.6_2.13 4 0.7.2
utest_sjs0.6_2.13.0-M1 2 0.4.8
utest_sjs0.6_2.13.0-M2 8 0.6.5
utest_sjs0.6_2.13.0-M5 1 0.6.6
utest_sjs0.6_2.13.0-RC1 1 0.6.7
utest_sjs1.0.0-M1_2.10 7 0.6.3
utest_sjs1.0.0-M1_2.11 7 0.6.3
utest_sjs1.0.0-M1_2.12 7 0.6.3
utest_sjs1.0.0-M3_2.12 2 0.6.5
utest_sjs1.0.0-M5_2.12 1 0.6.6
utest_sjs1.0.0-M7_2.12 1 0.6.7
utest_sjs1.0.0-M8_2.13 1 0.6.8