group com.lihaoyi has published 996 artifact(s) with total 65064 version(s)
Artifact Num# versions published Latest version
acyclic_2.10 9 0.1.9
acyclic_2.11 9 0.2.1
acyclic_2.12 7 0.2.1
acyclic_2.12.0-RC2 1 0.1.5
acyclic_2.13 2 0.2.1
acyclic_2.13.0-M5 1 0.1.8
acyclic_2.13.0-RC1 1 0.1.9
amm-2.11.11_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-2.11.12_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-2.11.3_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-2.11.4_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-2.11.5_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-2.11.6_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-2.11.7_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-2.11.8_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-2.11.9_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-2.12.0_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-2.12.1_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-2.12.2_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-2.12.3_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-2.12.4_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-2.12.6_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-interp-2.11.11_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-interp-2.11.12_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-interp-2.11.3_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-interp-2.11.4_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-interp-2.11.5_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-interp-2.11.6_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-interp-2.11.7_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-interp-2.11.8_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-interp-2.11.9_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-interp-2.12.0_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-interp-2.12.1_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-interp-2.12.2_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-interp-2.12.3_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-interp-2.12.4_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-interp-2.12.6_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-repl-2.11.11_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-repl-2.11.12_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-repl-2.11.3_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-repl-2.11.4_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-repl-2.11.5_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-repl-2.11.6_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-repl-2.11.7_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-repl-2.11.8_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-repl-2.11.9_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-repl-2.12.0_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-repl-2.12.1_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-repl-2.12.2_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-repl-2.12.3_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-repl-2.12.4_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-repl-2.12.6_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-runtime-2.11.12_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-runtime-2.12.6_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-util-2.11.12_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
amm-util-2.12.6_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
ammonite-compiler-interface_2.12 9 2.3.8-51-15226f5b
ammonite-compiler-interface_2.13 9 2.3.8-51-15226f5b
ammonite-compiler_2.10.4 215 1.0.3-7-1dada91
ammonite-compiler_2.10.5 220 1.0.3-7-1dada91
ammonite-compiler_2.10.6 212 1.0.3-7-1dada91
ammonite-compiler_2.11.11 149 1.0.3-32-3c3d657
ammonite-compiler_2.11.12 38 1.1.0-18-0dc8a8e
ammonite-compiler_2.11.3 272 1.1.0-18-0dc8a8e
ammonite-compiler_2.11.4 271 1.1.0-18-0dc8a8e
ammonite-compiler_2.11.5 270 1.1.0-18-0dc8a8e
ammonite-compiler_2.11.6 268 1.1.0-18-0dc8a8e
ammonite-compiler_2.11.7 270 1.1.0-18-0dc8a8e
ammonite-compiler_2.11.8 276 1.1.0-18-0dc8a8e
ammonite-compiler_2.12.0 211 1.1.0-18-0dc8a8e
ammonite-compiler_2.12.1 223 2.4.0-5-534c9436
ammonite-compiler_2.12.2 198 2.4.0-5-534c9436
ammonite-compiler_2.12.3 91 2.4.0-5-534c9436
ammonite-compiler_2.12.4 80 2.4.0-5-534c9436
ammonite-cross-23-ops_2.13 10 2.4.0-11-5b9ff5e7
ammonite-cross-23-terminal_2.13 6 2.4.0-5-534c9436
ammonite-cross-23-util_2.13 6 2.4.0-5-534c9436
ammonite-interp-api_2.12.11 61 2.4.0-5-534c9436
ammonite-interp-api_2.12.12 36 2.4.0-5-534c9436
ammonite-interp-api_2.12.13 16 2.4.0-5-534c9436
ammonite-interp-api_2.12.3 108 2.4.0-5-534c9436
ammonite-interp-api_2.12.7 110 2.4.0-5-534c9436
ammonite-interp-api_2.12.8 106 2.4.0-5-534c9436
ammonite-interp-api_2.12.9 100 2.4.0-5-534c9436
ammonite-interp-api_2.13.0 110 2.4.0-5-534c9436
ammonite-interpApi_2.12.6 4 1.6.9-3-480a38b
ammonite-interpApi_2.12.8 4 1.6.9-3-480a38b
ammonite-interp_2.11 2 1.1.0-34-b991be4
ammonite-interp_2.11.11 96 1.6.7-2-c28002d
ammonite-interp_2.11.12 96 1.6.7-2-c28002d
ammonite-interp_2.11.3 99 1.6.7-2-c28002d
ammonite-interp_2.11.4 99 1.6.7-2-c28002d
ammonite-interp_2.11.5 99 1.6.7-2-c28002d
ammonite-interp_2.11.6 99 1.6.7-2-c28002d
ammonite-interp_2.11.7 99 1.6.7-2-c28002d
ammonite-interp_2.11.8 99 1.6.7-2-c28002d
ammonite-interp_2.11.9 101 1.6.7-2-c28002d
ammonite-interp_2.12 2 1.1.0-34-b991be4
ammonite-interp_2.12.0 104 1.6.8-22-909e21a
ammonite-interp_2.12.1 214 2.4.0-5-534c9436
ammonite-interp_2.12.10 96 2.4.0-5-534c9436
ammonite-interp_2.12.2 215 2.4.0-5-534c9436
ammonite-interp_2.12.3 216 2.4.0-5-534c9436
ammonite-interp_2.12.4 217 2.4.0-5-534c9436
ammonite-interp_2.12.6 215 2.4.0-5-534c9436
ammonite-interp_2.12.7 183 2.4.0-5-534c9436
ammonite-interp_2.12.8 155 2.4.0-5-534c9436
ammonite-interp_2.13.0 121 2.4.0-5-534c9436
ammonite-interp_2.13.0-M5 13 1.6.7-2-c28002d
ammonite-ops_2.10 309 1.0.3-7-1dada91
ammonite-ops_2.11 462 1.6.7-2-c28002d
ammonite-ops_2.12 433 2.4.0-5-534c9436
ammonite-ops_2.13 125 2.4.0-5-534c9436
ammonite-ops_2.13.0-M5 13 1.6.7-2-c28002d
ammonite-pprint_2.10 6 0.3.0
ammonite-pprint_2.11 11 0.3.2
ammonite-repl-api_2.12.0 2 1.6.8-22-909e21a
ammonite-repl-api_2.12.1 108 2.4.0-5-534c9436
ammonite-repl-api_2.12.2 108 2.4.0-5-534c9436
ammonite-repl-api_2.12.3 108 2.4.0-5-534c9436
ammonite-repl-api_2.12.6 107 2.4.0-5-534c9436
ammonite-repl-api_2.12.7 111 2.4.0-5-534c9436
ammonite-repl-api_2.12.8 106 2.4.0-5-534c9436
ammonite-repl-api_2.13.0 110 2.4.0-5-534c9436
ammonite-repl-api_2.13.1 99 2.4.0-5-534c9436
ammonite-replApi_2.12.2 3 1.6.9-3-480a38b
ammonite-replApi_2.12.4 4 1.6.9-3-480a38b
ammonite-replApi_2.12.8 3 1.6.9-3-480a38b
ammonite-replApi_2.13.0 3 1.6.9-3-480a38b
ammonite-repl_2.10 3 0.2.7
ammonite-repl_2.10.3 26 0.6.2
ammonite-repl_2.10.4 239 1.0.3-7-1dada91
ammonite-repl_2.10.5 241 1.0.3-7-1dada91
ammonite-repl_2.10.6 224 1.0.3-7-1dada91
ammonite-repl_2.11 13 1.1.0-34-b991be4
ammonite-repl_2.11.11 245 1.6.7-2-c28002d
ammonite-repl_2.11.12 134 1.6.7-2-c28002d
ammonite-repl_2.11.3 399 1.6.7-2-c28002d
ammonite-repl_2.11.4 397 1.6.7-2-c28002d
ammonite-repl_2.11.5 396 1.6.7-2-c28002d
ammonite-repl_2.11.6 396 1.6.7-2-c28002d
ammonite-repl_2.11.7 393 1.6.7-2-c28002d
ammonite-repl_2.11.8 382 1.6.7-2-c28002d
ammonite-repl_2.11.9 95 1.6.7-2-c28002d
ammonite-repl_2.12 2 1.1.0-34-b991be4
ammonite-repl_2.12.0 315 1.6.8-22-909e21a
ammonite-repl_2.12.1 418 2.4.0-5-534c9436
ammonite-repl_2.12.13 16 2.4.0-5-534c9436
ammonite-repl_2.12.2 393 2.4.0-5-534c9436
ammonite-repl_2.12.3 288 2.4.0-5-534c9436
ammonite-repl_2.12.4 276 2.4.0-5-534c9436
ammonite-repl_2.12.6 217 2.4.0-5-534c9436
ammonite-repl_2.12.7 184 2.4.0-5-534c9436
ammonite-repl_2.12.8 155 2.4.0-5-534c9436
ammonite-repl_2.12.9 97 2.4.0-5-534c9436
ammonite-repl_2.13.0 121 2.4.0-5-534c9436
ammonite-repl_2.13.0-M5 13 1.6.7-2-c28002d
ammonite-runtime_2.10 94 1.0.3-7-1dada91
ammonite-runtime_2.10.4 122 0.9.3
ammonite-runtime_2.10.5 129 0.9.3
ammonite-runtime_2.10.6 121 0.9.3
ammonite-runtime_2.11 252 1.6.7-2-c28002d
ammonite-runtime_2.11.11 38 0.9.3
ammonite-runtime_2.11.3 121 0.9.3
ammonite-runtime_2.11.4 120 0.9.3
ammonite-runtime_2.11.5 120 0.9.3
ammonite-runtime_2.11.6 119 0.9.3
ammonite-runtime_2.11.7 118 0.9.3
ammonite-runtime_2.11.8 124 0.9.3
ammonite-runtime_2.12 269 1.6.9-18-a50caad
ammonite-runtime_2.12.0 68 0.9.3
ammonite-runtime_2.12.1 161 2.4.0-5-534c9436
ammonite-runtime_2.12.2 139 2.4.0-5-534c9436
ammonite-runtime_2.13 18 1.6.9-18-a50caad
ammonite-runtime_2.13.0 103 2.4.0-5-534c9436
ammonite-shell_2.10 201 0.9.3
ammonite-shell_2.10.4 92 1.0.3-7-1dada91
ammonite-shell_2.10.5 92 1.0.3-7-1dada91
ammonite-shell_2.10.6 92 1.0.3-7-1dada91
ammonite-shell_2.11 192 1.1.0-34-b991be4
ammonite-shell_2.11.11 208 1.6.7-2-c28002d
ammonite-shell_2.11.12 134 1.6.7-2-c28002d
ammonite-shell_2.11.3 252 1.6.7-2-c28002d
ammonite-shell_2.11.4 250 1.6.7-2-c28002d
ammonite-shell_2.11.5 250 1.6.7-2-c28002d
ammonite-shell_2.11.6 250 1.6.7-2-c28002d
ammonite-shell_2.11.7 252 1.6.7-2-c28002d
ammonite-shell_2.11.8 255 1.6.7-2-c28002d
ammonite-shell_2.11.9 95 1.6.7-2-c28002d
ammonite-shell_2.12 70 1.1.0-34-b991be4
ammonite-shell_2.12.0 248 1.6.8-22-909e21a
ammonite-shell_2.12.1 359 2.4.0-5-534c9436
ammonite-shell_2.12.2 356 2.4.0-5-534c9436
ammonite-shell_2.12.3 289 2.4.0-5-534c9436
ammonite-shell_2.12.4 276 2.4.0-5-534c9436
ammonite-shell_2.12.6 220 2.4.0-5-534c9436
ammonite-shell_2.13.0 121 2.4.0-5-534c9436
ammonite-sshd_2.10.3 16 0.6.2
ammonite-sshd_2.10.4 295 1.0.3-7-1dada91
ammonite-sshd_2.10.5 293 1.0.3-7-1dada91
ammonite-sshd_2.10.6 285 1.0.3-7-1dada91
ammonite-sshd_2.11 2 1.1.0-34-b991be4
ammonite-sshd_2.11.11 245 1.6.7-2-c28002d
ammonite-sshd_2.11.12 134 1.6.7-2-c28002d
ammonite-sshd_2.11.3 448 1.6.7-2-c28002d
ammonite-sshd_2.11.4 444 1.6.7-2-c28002d
ammonite-sshd_2.11.5 443 1.6.7-2-c28002d
ammonite-sshd_2.11.6 440 1.6.7-2-c28002d
ammonite-sshd_2.11.7 440 1.6.7-2-c28002d
ammonite-sshd_2.11.8 429 1.6.7-2-c28002d
ammonite-sshd_2.11.9 96 1.6.7-2-c28002d
ammonite-sshd_2.12 2 1.1.0-34-b991be4
ammonite-sshd_2.12.0 315 1.6.8-22-909e21a
ammonite-sshd_2.12.1 418 2.4.0-5-534c9436
ammonite-sshd_2.12.2 393 2.4.0-5-534c9436
ammonite-sshd_2.12.3 288 2.4.0-5-534c9436
ammonite-sshd_2.12.4 274 2.4.0-5-534c9436
ammonite-sshd_2.12.6 220 2.4.0-5-534c9436
ammonite-sshd_2.13.0 121 2.4.0-5-534c9436
ammonite-sshd_2.13.0-M5 13 1.6.7-2-c28002d
ammonite-terminal_2.10 303 1.0.3-7-1dada91
ammonite-terminal_2.11 449 1.6.7-2-c28002d
ammonite-terminal_2.12 436 2.4.0-9-0017ff97
ammonite-terminal_2.13 125 2.4.0-5-534c9436
ammonite-terminal_2.13.0-M5 13 1.6.7-2-c28002d
ammonite-test-api_2.12.2 2 1.6.8-22-909e21a
ammonite-tools_2.10 13 0.4.6
ammonite-tools_2.11 18 0.4.6
ammonite-util_2.10 94 1.0.3-7-1dada91
ammonite-util_2.10.4 122 0.9.3
ammonite-util_2.10.5 129 0.9.3
ammonite-util_2.10.6 121 0.9.3
ammonite-util_2.11 252 1.6.7-2-c28002d
ammonite-util_2.11.11 38 0.9.3
ammonite-util_2.11.3 121 0.9.3
ammonite-util_2.11.4 121 0.9.3
ammonite-util_2.11.5 120 0.9.3
ammonite-util_2.11.6 119 0.9.3
ammonite-util_2.11.7 118 0.9.3
ammonite-util_2.11.8 124 0.9.3
ammonite-util_2.12 367 2.4.0-5-534c9436
ammonite-util_2.12.0 68 0.9.3
ammonite-util_2.12.1 60 0.9.3
ammonite-util_2.12.2 38 0.9.3
ammonite-util_2.13 125 2.4.0-5-534c9436
ammonite_2.10 3 0.1.4
ammonite_2.10.4 280 1.0.3-7-1dada91
ammonite_2.10.5 277 1.0.3-7-1dada91
ammonite_2.10.6 274 1.0.3-7-1dada91
ammonite_2.11 11 1.1.0-34-b991be4
ammonite_2.11.11 245 1.6.7-2-c28002d
ammonite_2.11.12 134 1.6.7-2-c28002d
ammonite_2.11.3 432 1.6.7-2-c28002d
ammonite_2.11.4 428 1.6.7-2-c28002d
ammonite_2.11.5 427 1.6.7-2-c28002d
ammonite_2.11.6 424 1.6.7-2-c28002d
ammonite_2.11.7 424 1.6.7-2-c28002d
ammonite_2.11.8 421 1.6.7-2-c28002d
ammonite_2.11.9 95 1.6.7-2-c28002d
ammonite_2.12 2 1.1.0-34-b991be4
ammonite_2.12.0 315 1.6.8-22-909e21a
ammonite_2.12.1 418 2.4.0-5-534c9436
ammonite_2.12.11 60 2.4.0-5-534c9436
ammonite_2.12.13 16 2.4.0-5-534c9436
ammonite_2.12.2 392 2.4.0-5-534c9436
ammonite_2.12.3 288 2.4.0-5-534c9436
ammonite_2.12.4 276 2.4.0-5-534c9436
ammonite_2.12.6 220 2.4.0-5-534c9436
ammonite_2.12.7 183 2.4.0-5-534c9436
ammonite_2.12.8 155 2.4.0-5-534c9436
ammonite_2.13.0 121 2.4.0-5-534c9436
ammonite_2.13.0-M5 13 1.6.7-2-c28002d
autowire_2.10 7 0.2.6
autowire_2.11 15 0.2.6
autowire_2.12 4 0.3.3
autowire_2.13 2 0.3.3
autowire_native0.4_2.13 1 0.3.3
autowire_sjs0.5_2.10 1 0.2.3
autowire_sjs0.5_2.11 9 0.2.3
autowire_sjs0.6.0-M1_2.10 1 0.2.4-M1
autowire_sjs0.6.0-M1_2.11 1 0.2.4-M1
autowire_sjs0.6.0-M3_2.10 1 0.2.4-M3
autowire_sjs0.6.0-M3_2.11 1 0.2.4-M3
autowire_sjs0.6.0-RC1_2.10 1 0.2.4-RC1
autowire_sjs0.6.0-RC1_2.11 1 0.2.4-RC1
autowire_sjs0.6_2.10 3 0.2.6
autowire_sjs0.6_2.11 3 0.2.6
autowire_sjs1_2.12 3 0.3.3
autowire_sjs1_2.13 2 0.3.3
cask-actor_2.13 16 0.3.5
cask-actor_sjs0.6_2.13 16 0.3.5
cask-util-js_sjs0.6_2.13 1 0.2.6-1-2bd2fd
cask-util-jvm_2.13 1 0.2.6-1-2bd2fd
cask-util_0.27 5 0.7.7
cask-util_2.12 3 0.2.9
cask-util_2.13 82 0.7.11
cask-util_3.0.0-M2 3 0.7.8
cask-util_3.0.0-RC2 1 0.7.9
cask-util_3.0.0-RC3 1 0.7.10
cask-util_sjs0.6_2.12 3 0.2.9
cask-util_sjs0.6_2.13 82 0.7.11
cask_0.27 5 0.7.7
cask_2.12 28 0.2.9
cask_2.13 99 0.7.11
cask_3 1 0.7.11
cask_3.0.0-M2 3 0.7.8
cask_3.0.0-RC2 1 0.7.9
castor_2.11 1 0.1.8
castor_2.12 8 0.1.8
castor_2.13 8 0.1.8
castor_3 1 0.1.8
castor_native0.3_2.11 5 0.1.7
castor_sjs0.6_2.12 8 0.1.8
castor_sjs0.6_2.13 8 0.1.8
castor_sjs1_2.12 6 0.1.8
castor_sjs1_2.13 6 0.1.8
classparse_2.10 6 1.0.0
classparse_2.11 6 1.0.0
classparse_2.12 4 1.0.0
classparse_2.12.0-RC2 1 0.4.2
classparse_sjs0.6_2.10 6 1.0.0
classparse_sjs0.6_2.11 6 1.0.0
classparse_sjs0.6_2.12 4 1.0.0
classparse_sjs0.6_2.12.0-RC2 1 0.4.2
cssparse-native_native0.3_2.11 1 2.2.4
cssparse_2.10 6 1.0.0
cssparse_2.11 16 2.3.2
cssparse_2.12 22 2.3.2
cssparse_2.12.0-RC2 1 0.4.2
cssparse_2.13 9 2.3.2
cssparse_2.13.0-M5 2 2.1.0
cssparse_2.13.0-RC1 2 2.1.2
cssparse_native0.3_2.11 4 2.3.0
cssparse_native0.4_2.11 1 2.3.2
cssparse_native0.4_2.12 2 2.3.2
cssparse_native0.4_2.13 2 2.3.2
cssparse_sjs0.6_2.10 6 1.0.0
cssparse_sjs0.6_2.11 15 2.1.2
cssparse_sjs0.6_2.12 20 2.3.0
cssparse_sjs0.6_2.12.0-RC2 1 0.4.2
cssparse_sjs0.6_2.13 7 2.3.0
cssparse_sjs0.6_2.13.0-M5 2 2.1.0
cssparse_sjs0.6_2.13.0-RC1 2 2.1.2
cssparse_sjs1_2.12 4 2.3.2
cssparse_sjs1_2.13 4 2.3.2
derive_2.10 15 0.4.4
derive_2.11 15 0.4.4
derive_2.12 1 0.4.4
derive_sjs0.6_2.10 15 0.4.4
derive_sjs0.6_2.11 15 0.4.4
derive_sjs0.6_2.12 1 0.4.4
fansi_0.27 1 0.2.9
fansi_2.10 11 0.2.6
fansi_2.11 16 0.2.14
fansi_2.12 12 0.2.14
fansi_2.13 8 0.2.14
fansi_2.13.0-M5 1 0.2.6
fansi_3 1 0.2.14
fansi_3.0.0-M2 1 0.2.9
fansi_3.0.0-M3 1 0.2.10
fansi_3.0.0-RC1 2 0.2.11
fansi_3.0.0-RC2 1 0.2.12
fansi_3.0.0-RC3 1 0.2.13
fansi_native0.3_2.11 5 0.2.9
fansi_native0.4.0-M2_2.11 1 0.2.9
fansi_native0.4_2.11 5 0.2.14
fansi_native0.4_2.12 5 0.2.14
fansi_native0.4_2.13 5 0.2.14
fansi_sjs0.6_2.10 11 0.2.6
fansi_sjs0.6_2.11 16 0.2.14
fansi_sjs0.6_2.12 12 0.2.14
fansi_sjs0.6_2.13 8 0.2.14
fansi_sjs0.6_2.13.0-M5 1 0.2.6
fansi_sjs1_2.11 5 0.2.14
fansi_sjs1_2.12 6 0.2.14
fansi_sjs1_2.13 6 0.2.14
fansi_sjs1_3 1 0.2.14
fansi_sjs1_3.0.0-RC1 1 0.2.11
fansi_sjs1_3.0.0-RC2 1 0.2.12
fansi_sjs1_3.0.0-RC3 1 0.2.13
fastparse-byte_2.10 6 1.0.0
fastparse-byte_2.11 6 1.0.0
fastparse-byte_2.12 4 1.0.0
fastparse-byte_2.12.0-RC2 1 0.4.2
fastparse-byte_native0.3_2.11 1 1.0.0
fastparse-byte_sjs0.6_2.10 6 1.0.0
fastparse-byte_sjs0.6_2.11 6 1.0.0
fastparse-byte_sjs0.6_2.12 4 1.0.0
fastparse-byte_sjs0.6_2.12.0-RC2 1 0.4.2
fastparse-native_native0.3_2.11 1 2.2.4
fastparse-utils_2.10 17 1.0.0
fastparse-utils_2.11 24 1.0.0
fastparse-utils_2.12 4 1.0.0
fastparse-utils_2.12.0-RC2 1 0.4.2
fastparse-utils_native0.3_2.11 2 1.0.0
fastparse-utils_sjs0.6_2.10 17 1.0.0
fastparse-utils_sjs0.6_2.11 24 1.0.0
fastparse-utils_sjs0.6_2.12 4 1.0.0
fastparse-utils_sjs0.6_2.12.0-RC2 1 0.4.2
fastparse_2.10 17 1.0.0
fastparse_2.11 34 2.3.2
fastparse_2.12 22 2.3.2
fastparse_2.12.0-RC2 1 0.4.2
fastparse_2.13 9 2.3.2
fastparse_2.13.0-M5 2 2.1.0
fastparse_2.13.0-RC1 2 2.1.2
fastparse_native0.3_2.11 4 2.3.0
fastparse_native0.4.0-M2_2.11 2 2.3.0
fastparse_native0.4_2.11 1 2.3.2
fastparse_native0.4_2.12 2 2.3.2
fastparse_native0.4_2.13 2 2.3.2
fastparse_sjs0.6_2.10 17 1.0.0
fastparse_sjs0.6_2.11 33 2.1.2
fastparse_sjs0.6_2.12 20 2.3.0
fastparse_sjs0.6_2.12.0-RC2 1 0.4.2
fastparse_sjs0.6_2.13 7 2.3.0
fastparse_sjs0.6_2.13.0-M5 2 2.1.0
fastparse_sjs0.6_2.13.0-RC1 2 2.1.2
fastparse_sjs1_2.12 4 2.3.2
fastparse_sjs1_2.13 4 2.3.2
geny_0.26 1 0.6.2
geny_0.27 1 0.6.2
geny_2.10 5 0.1.4
geny_2.11 12 0.6.10
geny_2.12 24 0.6.10
geny_2.13 17 0.6.10
geny_2.13.0-M5 2 0.1.6-TEST
geny_3 1 0.6.10
geny_3.0.0-M2 1 0.6.2
geny_3.0.0-M3 2 0.6.5
geny_3.0.0-RC1 3 0.6.7
geny_3.0.0-RC2 2 0.6.8
geny_native0.3_2.11 12 0.6.2
geny_native0.4.0-M2_2.11 3 0.6.2
geny_native0.4_2.11 4 0.6.10
geny_native0.4_2.12 7 0.6.10
geny_native0.4_2.13 7 0.6.10
geny_sjs0.6_2.10 5 0.1.4
geny_sjs0.6_2.11 10 0.6.10
geny_sjs0.6_2.12 24 0.6.10
geny_sjs0.6_2.13 17 0.6.10
geny_sjs1_2.11 4 0.6.10
geny_sjs1_2.12 10 0.6.10
geny_sjs1_2.13 10 0.6.10
geny_sjs1_3.0.0-RC1 2 0.6.7
geny_sjs1_3.0.0-RC3 1 0.6.9
mainargs_2.12 8 0.2.1
mainargs_2.13 8 0.2.1
mainargs_native0.4_2.12 2 0.2.1
mainargs_native0.4_2.13 2 0.2.1
mainargs_sjs1_2.12 2 0.2.1
mainargs_sjs1_2.13 2 0.2.1
mill-0.6_2.12 7 2018-02-04T11-39-53-083Z-69d474067446668f29e4b04be8c44d879ffaaf04
mill-1.0_2.12 6 2018-02-04T11-39-53-083Z-69d474067446668f29e4b04be8c44d879ffaaf04
mill-bridge_2.10.6 1 0.1
mill-bridge_2.11.11 1 0.1
mill-bridge_2.11.8 1 0.1
mill-bridge_2.12.3 1 0.1
mill-bridge_2.12.4 1 0.1
mill-bsp_2.13 213 0.10.0-M1-19-51620e
mill-clientserver_2.12 111 0.1.7-53-cc0407
mill-contrib-artifactory_2.12 24 0.6.3
mill-contrib-artifactory_2.13 296 0.10.0-M1-19-51620e
mill-contrib-bintray_2.12 17 0.6.3
mill-contrib-bintray_2.13 296 0.10.0-M1-19-51620e
mill-contrib-bloop_2.12 199 0.6.3
mill-contrib-bloop_2.13 296 0.10.0-M1-19-51620e
mill-contrib-bsp_2.12 116 0.6.3
mill-contrib-bsp_2.13 83 0.8.0-15-080141
mill-contrib-buildinfo_2.12 303 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-contrib-buildinfo_2.13 296 0.10.0-M1-19-51620e
mill-contrib-codeartifact_2.13 205 0.10.0-M1-19-51620e
mill-contrib-docker_2.12 189 0.6.3
mill-contrib-docker_2.13 296 0.10.0-M1-19-51620e
mill-contrib-flyway_2.12 201 0.6.3
mill-contrib-flyway_2.13 296 0.10.0-M1-19-51620e
mill-contrib-playlib-api_2.12 223 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-contrib-playlib-worker-2.6.0_2.12 14 0.3.6-42-d1f1b6
mill-contrib-playlib-worker-2.6_2.12 505 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-contrib-playlib-worker-2.7.0_2.12 14 0.3.6-42-d1f1b6
mill-contrib-playlib-worker-2.7_2.12 462 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-contrib-playlib_2.12 223 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-contrib-playlib_2.13 296 0.10.0-M1-19-51620e
mill-contrib-proguard_2.13 208 0.10.0-M1-19-51620e
mill-contrib-scalapblib_2.12 310 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-contrib-scalapblib_2.13 296 0.10.0-M1-19-51620e
mill-contrib-scoverage-api_2.12 189 0.6.3
mill-contrib-scoverage-api_2.13 296 0.10.0-M1-19-51620e
mill-contrib-scoverage-worker-1.3.1_2.12 95 0.5.2-22-8d95c8
mill-contrib-scoverage-worker-1.4.0_2.12 41 0.5.2-22-8d95c8
mill-contrib-scoverage-worker_2.12 94 0.6.3
mill-contrib-scoverage-worker_2.13 296 0.10.0-M1-19-51620e
mill-contrib-scoverage_2.12 189 0.6.3
mill-contrib-scoverage_2.13 296 0.10.0-M1-19-51620e
mill-contrib-testng_2.13 101 0.9.6-17-027cfe
mill-contrib-tut_2.12 266 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-contrib-tut_2.13 219 0.9.6-16-a5da34
mill-contrib-twirllib_2.12 302 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-contrib-twirllib_2.13 296 0.10.0-M1-19-51620e
mill-contrib-versionfile_2.12 18 0.6.3
mill-contrib-versionfile_2.13 296 0.10.0-M1-19-51620e
mill-contrib_2.12 310 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-contrib_2.13 296 0.10.0-M1-19-51620e
mill-core-moduledefs_2.12 2 0.2.6-19-807e47
mill-core_2.12 264 2018-02-10T22-20-56-317Z-719ff8a6d79093d390b0d5ce7d01755e65fcd484
mill-dev_2.12 504 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-dev_2.13 296 0.10.0-M1-19-51620e
mill-integration_2.12 550 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-integration_2.13 296 0.10.0-M1-19-51620e
mill-json-js-2.11.11_sjs0.6_2.11 1 0.6.0-RC1
mill-json-js-2.12.4_sjs0.6_2.12 1 0.6.0-RC1
mill-json-jvm-2.11.11_2.11 1 0.6.0-RC1
mill-json-jvm-2.12.4_2.12 1 0.6.0-RC1
mill-main-api_2.12 253 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-main-api_2.13 296 0.10.0-M1-19-51620e
mill-main-core_2.12 300 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-main-core_2.13 296 0.10.0-M1-19-51620e
mill-main-graphviz_2.12 340 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-main-graphviz_2.13 296 0.10.0-M1-19-51620e
mill-main-moduledefs_2.12 300 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-main-moduledefs_2.13 296 0.10.0-M1-19-51620e
mill-main_2.12 544 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-main_2.13 296 0.10.0-M1-19-51620e
mill-moduledefs_2.12 261 2018-02-10T22-20-56-317Z-719ff8a6d79093d390b0d5ce7d01755e65fcd484
mill-scalajslib-api_2.12 253 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-scalajslib-api_2.13 296 0.10.0-M1-19-51620e
mill-scalajslib-jsbridges-0.6_2.12 258 2018-02-10T22-20-56-317Z-719ff8a6d79093d390b0d5ce7d01755e65fcd484
mill-scalajslib-jsbridges-1.0_2.12 258 2018-02-10T22-20-56-317Z-719ff8a6d79093d390b0d5ce7d01755e65fcd484
mill-scalajslib-worker-0.6_2.12 300 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-scalajslib-worker-0.6_2.13 296 0.10.0-M1-19-51620e
mill-scalajslib-worker-1.0_2.12 300 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-scalajslib-worker-1.0_2.13 60 0.7.3-12-678d5b
mill-scalajslib-worker-1_2.13 236 0.10.0-M1-19-51620e
mill-scalajslib_2.12 563 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-scalajslib_2.13 296 0.10.0-M1-19-51620e
mill-scalalib-api_2.12 253 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-scalalib-api_2.13 296 0.10.0-M1-19-51620e
mill-scalalib-worker_2.12 373 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-scalalib-worker_2.13 296 0.10.0-M1-19-51620e
mill-scalalib_2.12 563 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-scalalib_2.13 296 0.10.0-M1-19-51620e
mill-scalanativelib-api_2.12 253 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-scalanativelib-scalanativebridges-0.3_2.12 21 0.2.6-19-807e47
mill-scalanativelib-worker-0.3_2.12 444 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-scalanativelib-worker-0.4_2.12 340 0.10.0-M1-19-51620e
mill-scalanativelib_2.12 321 2780582bcfd73c8888a7bfa198351e413b684459-0-278058
mill-scalanativelib_2.13 296 0.10.0-M1-19-51620e
mill-scalaworker_2.12 193 2018-02-10T22-20-56-317Z-719ff8a6d79093d390b0d5ce7d01755e65fcd484
mill-twirllib_2.12 39 0.2.6-14-d4de5f
mill-upickle-js-2.11.11_sjs0.6_2.11 1 0.6.0-RC1
mill-upickle-js-2.12.4_sjs0.6_2.12 1 0.6.0-RC1
mill-upickle-jvm-2.11.11_2.11 1 0.6.0-RC1
mill-upickle-jvm-2.12.4_2.12 1 0.6.0-RC1
ops-2.11.12_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
ops-2.12.6_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
os-lib-watch_2.11 5 0.7.8
os-lib-watch_2.12 17 0.7.8
os-lib-watch_2.13 17 0.7.8
os-lib-watch_3 2 0.7.8
os-lib-watch_3.0.0-RC1 1 0.7.3
os-lib-watch_3.0.0-RC2 2 0.7.5
os-lib-watch_3.0.0-RC3 1 0.7.6
os-lib_0.27 1 0.7.1
os-lib_2.11 25 0.7.8
os-lib_2.12 38 0.7.8
os-lib_2.13 18 0.7.8
os-lib_2.13.0-M5 1 0.2.9
os-lib_3 2 0.7.8
os-lib_3.0.0-M2 1 0.7.1
os-lib_3.0.0-M3 1 0.7.2
os-lib_3.0.0-RC1 2 0.7.3
os-lib_3.0.0-RC2 2 0.7.5
os-lib_3.0.0-RC3 1 0.7.6
os-lib_native0.3_2.11 1 0.7.1
os-lib_native0.4.0-M2_2.11 1 0.7.1
os-lib_native0.4_2.11 5 0.7.8
os-lib_native0.4_2.12 7 0.7.8
os-lib_native0.4_2.13 7 0.7.8
pprint_0.27 1 0.6.0
pprint_2.10 20 0.5.4
pprint_2.11 24 0.6.6
pprint_2.12 20 0.6.6
pprint_2.13 14 0.6.6
pprint_2.13.0-M5 1 0.5.4
pprint_3 1 0.6.6
pprint_3.0.0-M2 1 0.6.0
pprint_3.0.0-M3 1 0.6.1
pprint_3.0.0-RC1 3 0.6.3
pprint_3.0.0-RC2 1 0.6.4
pprint_3.0.0-RC3 1 0.6.5
pprint_native0.3_2.11 7 0.6.0
pprint_native0.4_2.11 4 0.6.6
pprint_native0.4_2.12 6 0.6.6
pprint_native0.4_2.13 6 0.6.6
pprint_sjs0.6_2.10 20 0.5.4
pprint_sjs0.6_2.11 24 0.6.6
pprint_sjs0.6_2.12 20 0.6.6
pprint_sjs0.6_2.13 14 0.6.6
pprint_sjs0.6_2.13.0-M5 1 0.5.4
pprint_sjs1_2.11 4 0.6.6
pprint_sjs1_2.12 8 0.6.6
pprint_sjs1_2.13 8 0.6.6
pprint_sjs1_3 1 0.6.6
pprint_sjs1_3.0.0-RC1 2 0.6.3
pprint_sjs1_3.0.0-RC2 1 0.6.4
pythonparse-native_native0.3_2.11 1 2.2.4
pythonparse_2.10 13 1.0.0
pythonparse_2.11 22 2.3.2
pythonparse_2.12 21 2.3.2
pythonparse_2.12.0-RC2 1 0.4.2
pythonparse_2.13 9 2.3.2
pythonparse_2.13.0-M5 2 2.1.0
pythonparse_2.13.0-RC1 1 2.1.2
pythonparse_native0.3_2.11 4 2.3.0
pythonparse_native0.4_2.11 1 2.3.2
pythonparse_native0.4_2.12 2 2.3.2
pythonparse_native0.4_2.13 2 2.3.2
pythonparse_sjs0.6_2.10 13 1.0.0
pythonparse_sjs0.6_2.11 22 2.1.2
pythonparse_sjs0.6_2.12 20 2.3.0
pythonparse_sjs0.6_2.12.0-RC2 1 0.4.2
pythonparse_sjs0.6_2.13 7 2.3.0
pythonparse_sjs0.6_2.13.0-M5 2 2.1.0
pythonparse_sjs0.6_2.13.0-RC1 2 2.1.2
pythonparse_sjs1_2.11 1 2.3.2
pythonparse_sjs1_2.12 4 2.3.2
pythonparse_sjs1_2.13 4 2.3.2
requests_2.11 14 0.6.9
requests_2.12 31 0.6.9
requests_2.13 21 0.6.9
requests_2.13.0-M5 2 0.1.9
requests_3 1 0.6.9
requests_3.0.0-M2 1 0.6.5
requests_3.0.0-RC1 2 0.6.6
requests_3.0.0-RC3 1 0.6.8
scala-parser-lite_2.11 2 0.1.1
scala-parser_2.10 3 0.1.4
scala-parser_2.11 5 0.1.4
scalaparse-native_native0.3_2.11 1 2.2.4
scalaparse_2.10 17 1.0.0
scalaparse_2.11 33 2.3.2
scalaparse_2.12 21 2.3.2
scalaparse_2.12.0-RC2 1 0.4.2
scalaparse_2.13 9 2.3.2
scalaparse_2.13.0-M5 2 2.1.0
scalaparse_2.13.0-RC1 1 2.1.2
scalaparse_native0.3_2.11 4 2.3.0
scalaparse_native0.4_2.11 1 2.3.2
scalaparse_native0.4_2.12 2 2.3.2
scalaparse_native0.4_2.13 2 2.3.2
scalaparse_sjs0.6_2.10 17 1.0.0
scalaparse_sjs0.6_2.11 32 2.1.2
scalaparse_sjs0.6_2.12 19 2.3.0
scalaparse_sjs0.6_2.12.0-RC2 1 0.4.2
scalaparse_sjs0.6_2.13 7 2.3.0
scalaparse_sjs0.6_2.13.0-M5 2 2.1.0
scalaparse_sjs0.6_2.13.0-RC1 1 2.1.2
scalaparse_sjs1_2.11 1 2.3.2
scalaparse_sjs1_2.12 4 2.3.2
scalaparse_sjs1_2.13 4 2.3.2
scalarx_2.10 7 0.3.2
scalarx_2.11 8 0.4.0
scalarx_2.12 5 0.4.3
scalarx_2.13 3 0.4.3
scalarx_sjs0.6.0-RC1_2.10 1 0.2.7-RC1
scalarx_sjs0.6.0-RC1_2.11 1 0.2.7-RC1
scalarx_sjs0.6_2.10 6 0.3.2
scalarx_sjs0.6_2.11 7 0.4.0
scalarx_sjs0.6_2.12 3 0.4.1
scalarx_sjs0.6_2.13 1 0.4.1
scalarx_sjs1_2.12 2 0.4.3
scalarx_sjs1_2.13 2 0.4.3
scalatags_2.10 18 0.6.7
scalatags_2.11 20 0.9.4
scalatags_2.12 20 0.9.4
scalatags_2.12.0-RC2 1 0.6.2
scalatags_2.13 13 0.9.4
scalatags_2.13.0-M5 1 0.6.8
scalatags_native0.3_2.11 12 0.9.2
scalatags_native0.4.0-M2_2.11 4 0.9.2
scalatags_native0.4_2.11 1 0.9.4
scalatags_native0.4_2.13 2 0.9.4
scalatags_sjs0.6.0-RC1_2.10 1 0.4.3-RC1
scalatags_sjs0.6.0-RC1_2.11 1 0.4.3-RC1
scalatags_sjs0.6_2.10 17 0.6.7
scalatags_sjs0.6_2.11 19 0.9.4
scalatags_sjs0.6_2.12 20 0.9.4
scalatags_sjs0.6_2.12.0-RC2 1 0.6.2
scalatags_sjs0.6_2.13 13 0.9.4
scalatags_sjs0.6_2.13.0-M5 1 0.6.8
scalatags_sjs1.0.0-M1_2.10 1 0.6.7
scalatags_sjs1.0.0-M1_2.11 1 0.6.7
scalatags_sjs1.0.0-M1_2.12 1 0.6.7
scalatags_sjs1_2.11 1 0.9.4
scalatags_sjs1_2.12 7 0.9.4
scalatags_sjs1_2.13 7 0.9.4
scalatex-api_2.11 18 0.3.11
scalatex-api_2.12 6 0.4.1
scalatex-api_2.13 1 0.4.1
scalatex-site_2.11 18 0.3.11
scalatex-site_2.12 6 0.4.1
scalatex-site_2.13 1 0.4.1
scalatex-site_sjs0.6_2.11 1 0.3.8
scalatex-site_sjs0.6_2.12 1 0.3.8
scalite_2.11 1 0.1.0
shell-2.11.11_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
shell-2.11.12_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
shell-2.11.3_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
shell-2.11.4_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
shell-2.11.5_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
shell-2.11.6_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
shell-2.11.7_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
shell-2.11.8_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
shell-2.11.9_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
shell-2.12.0_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
shell-2.12.1_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
shell-2.12.2_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
shell-2.12.3_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
shell-2.12.4_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
shell-2.12.6_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
sjsonnet-2.12.8_2.12 1 0.1.4
sjsonnet-2.13.0_2.13 1 0.1.4
sjsonnet_2.12 16 0.3.0
sjsonnet_2.13 13 0.3.0
sjsonnet_sjs0.6_2.12 9 0.2.3
sjsonnet_sjs0.6_2.13 9 0.2.3
sjsonnet_sjs1_2.12 4 0.3.0
sjsonnet_sjs1_2.13 4 0.3.0
sourcecode_0.21 4 0.2.1
sourcecode_0.26 1 0.2.1
sourcecode_0.27 1 0.2.1
sourcecode_2.10 8 0.1.7
sourcecode_2.11 18 0.2.7
sourcecode_2.12 15 0.2.7
sourcecode_2.12.0-RC2 1 0.1.3
sourcecode_2.13 11 0.2.7
sourcecode_2.13.0-M5 1 0.1.5
sourcecode_2.13.0-RC1 1 0.1.6
sourcecode_3 1 0.2.7
sourcecode_3.0.0-M2 1 0.2.1
sourcecode_3.0.0-M3 3 0.2.3
sourcecode_3.0.0-RC1 2 0.2.4
sourcecode_3.0.0-RC2 2 0.2.5
sourcecode_3.0.0-RC3 1 0.2.6
sourcecode_native0.3_2.11 8 0.2.1
sourcecode_native0.4.0-M2_2.11 1 0.2.1
sourcecode_native0.4_2.11 6 0.2.7
sourcecode_native0.4_2.12 6 0.2.7
sourcecode_native0.4_2.13 6 0.2.7
sourcecode_sjs0.6_2.10 8 0.1.7
sourcecode_sjs0.6_2.11 18 0.2.7
sourcecode_sjs0.6_2.12 15 0.2.7
sourcecode_sjs0.6_2.12.0-RC2 1 0.1.3
sourcecode_sjs0.6_2.13 11 0.2.7
sourcecode_sjs0.6_2.13.0-M1 1 0.1.4
sourcecode_sjs0.6_2.13.0-M5 1 0.1.5
sourcecode_sjs0.6_2.13.0-RC1 1 0.1.6
sourcecode_sjs1.0.0-M1_2.10 1 0.1.4
sourcecode_sjs1.0.0-M1_2.11 1 0.1.4
sourcecode_sjs1.0.0-M1_2.12 1 0.1.4
sourcecode_sjs1_2.11 7 0.2.7
sourcecode_sjs1_2.12 7 0.2.7
sourcecode_sjs1_2.13 7 0.2.7
sourcecode_sjs1_3 1 0.2.7
sshd-2.11.11_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
sshd-2.11.12_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
sshd-2.11.3_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
sshd-2.11.4_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
sshd-2.11.5_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
sshd-2.11.6_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
sshd-2.11.7_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
sshd-2.11.8_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
sshd-2.11.9_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
sshd-2.12.0_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
sshd-2.12.1_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
sshd-2.12.2_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
sshd-2.12.3_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
sshd-2.12.4_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
sshd-2.12.6_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
terminal-2.11.12_2.11 1 1.0.5-25-b3b801e8
terminal-2.12.6_2.12 1 1.0.5-25-b3b801e8
ujson-argonaut_2.11 16 1.4.0
ujson-argonaut_2.12 42 1.4.0
ujson-argonaut_2.13 33 1.4.0
ujson-argonaut_2.13.0-M5 2 0.7.4
ujson-circe_2.11 16 1.4.0
ujson-circe_2.12 43 1.4.0
ujson-circe_2.13 33 1.4.0
ujson-circe_2.13.0-M5 2 0.7.4
ujson-js-2.11.11_sjs0.6_2.11 7 0.6.3
ujson-js-2.12.4_sjs0.6_2.12 7 0.6.3
ujson-json4s_2.11 16 1.4.0
ujson-json4s_2.12 43 1.4.0
ujson-json4s_2.13 33 1.4.0
ujson-json4s_2.13.0-M5 3 0.7.4
ujson-jvm-2.11.11_2.11 7 0.6.3
ujson-jvm-2.12.4_2.12 7 0.6.3
ujson-play_2.11 15 1.4.0
ujson-play_2.12 42 1.4.0
ujson-play_2.13 33 1.4.0
ujson-play_2.13.0-M5 2 0.7.4
ujson_2.11 16 1.4.0
ujson_2.12 43 1.4.0
ujson_2.13 34 1.4.0
ujson_2.13.0-M5 2 0.7.4
ujson_3 4 1.4.0
ujson_3.0.0-M2 1 1.2.2
ujson_3.0.0-RC1 11 1.3.9
ujson_3.0.0-RC2 1 1.3.11
ujson_3.0.0-RC3 1 1.3.12
ujson_native0.3_2.11 5 1.2.2
ujson_native0.4.0-M2_2.11 5 1.2.2
ujson_native0.4_2.11 7 1.4.0
ujson_native0.4_2.12 17 1.4.0
ujson_native0.4_2.13 17 1.4.0
ujson_sjs0.6_2.11 15 1.4.0
ujson_sjs0.6_2.12 42 1.4.0
ujson_sjs0.6_2.13 34 1.4.0
ujson_sjs0.6_2.13.0-M5 3 0.7.4
ujson_sjs1_2.11 7 1.4.0
ujson_sjs1_2.12 23 1.4.0
ujson_sjs1_2.13 23 1.4.0
ujson_sjs1_3 4 1.4.0
ujson_sjs1_3.0.0-RC1 10 1.3.9
ujson_sjs1_3.0.0-RC3 1 1.3.12
upack_0.27 3 1.2.2
upack_2.11 12 1.4.0
upack_2.12 39 1.4.0
upack_2.13 34 1.4.0
upack_2.13.0-M5 3 0.7.4
upack_3 4 1.4.0
upack_3.0.0-M2 1 1.2.2
upack_3.0.0-RC1 11 1.3.9
upack_3.0.0-RC2 1 1.3.11
upack_native0.3_2.11 5 1.2.2
upack_native0.4_2.11 7 1.4.0
upack_native0.4_2.12 17 1.4.0
upack_native0.4_2.13 17 1.4.0
upack_sjs0.6_2.11 11 1.4.0
upack_sjs0.6_2.12 38 1.4.0
upack_sjs0.6_2.13 34 1.4.0
upack_sjs0.6_2.13.0-M5 2 0.7.4
upack_sjs1_2.12 23 1.4.0
upack_sjs1_2.13 23 1.4.0
upack_sjs1_3 4 1.4.0
upack_sjs1_3.0.0-RC1 10 1.3.9
upack_sjs1_3.0.0-RC3 1 1.3.12
upickle-core_0.27 3 1.2.2
upickle-core_2.11 12 1.4.0
upickle-core_2.12 38 1.4.0
upickle-core_2.13 34 1.4.0
upickle-core_2.13.0-M5 1 0.7.4
upickle-core_3 4 1.4.0
upickle-core_3.0.0-M2 1 1.2.2
upickle-core_3.0.0-M3 1 1.2.3
upickle-core_3.0.0-RC1 11 1.3.9
upickle-core_3.0.0-RC2 1 1.3.11
upickle-core_native0.3_2.11 5 1.2.2
upickle-core_native0.4.0-M2_2.11 5 1.2.2
upickle-core_native0.4_2.11 7 1.4.0
upickle-core_native0.4_2.12 17 1.4.0
upickle-core_native0.4_2.13 17 1.4.0
upickle-core_sjs0.6_2.11 12 1.4.0
upickle-core_sjs0.6_2.12 39 1.4.0
upickle-core_sjs0.6_2.13 34 1.4.0
upickle-core_sjs0.6_2.13.0-M5 2 0.7.4
upickle-core_sjs1_2.12 23 1.4.0
upickle-core_sjs1_2.13 23 1.4.0
upickle-core_sjs1_3 4 1.4.0
upickle-core_sjs1_3.0.0-RC1 10 1.3.9
upickle-core_sjs1_3.0.0-RC2 1 1.3.11
upickle-implicits_2.11 11 1.4.0
upickle-implicits_2.12 38 1.4.0
upickle-implicits_2.13 34 1.4.0
upickle-implicits_2.13.0-M5 3 0.7.4
upickle-implicits_3 4 1.4.0
upickle-implicits_3.0.0-M2 1 1.2.2
upickle-implicits_3.0.0-M3 1 1.2.3
upickle-implicits_3.0.0-RC1 11 1.3.9
upickle-implicits_3.0.0-RC2 1 1.3.11
upickle-implicits_native0.3_2.11 5 1.2.2
upickle-implicits_native0.4_2.11 7 1.4.0
upickle-implicits_native0.4_2.12 17 1.4.0
upickle-implicits_native0.4_2.13 17 1.4.0
upickle-implicits_sjs0.6_2.11 11 1.4.0
upickle-implicits_sjs0.6_2.12 39 1.4.0
upickle-implicits_sjs0.6_2.13 34 1.4.0
upickle-implicits_sjs1_2.11 7 1.4.0
upickle-implicits_sjs1_2.12 23 1.4.0
upickle-implicits_sjs1_2.13 23 1.4.0
upickle-implicits_sjs1_3 4 1.4.0
upickle-implicits_sjs1_3.0.0-RC1 10 1.3.9
upickle-json_2.11 5 0.6.0-RC5
upickle-json_2.12 5 0.6.0-RC5
upickle-json_sjs0.6_2.11 5 0.6.0-RC5
upickle_0.27 3 1.2.2
upickle_2.10 35 0.4.4
upickle_2.11 66 1.4.0
upickle_2.12 57 1.4.0
upickle_2.13 34 1.4.0
upickle_2.13.0-M5 3 0.7.4
upickle_3 4 1.4.0
upickle_3.0.0-M2 1 1.2.2
upickle_3.0.0-M3 1 1.2.3
upickle_3.0.0-RC1 11 1.3.9
upickle_3.0.0-RC3 1 1.3.12
upickle_native0.3_2.11 5 1.2.2
upickle_native0.4.0-M2_2.11 5 1.2.2
upickle_native0.4_2.11 7 1.4.0
upickle_native0.4_2.12 17 1.4.0
upickle_native0.4_2.13 17 1.4.0
upickle_sjs0.5.0-M3_2.10 1 0.1.1
upickle_sjs0.5.0-M3_2.11 1 0.1.1
upickle_sjs0.5_2.10 11 0.2.5
upickle_sjs0.5_2.11 12 0.2.5
upickle_sjs0.6.0-M1_2.10 1 0.2.6-M1
upickle_sjs0.6.0-M1_2.11 1 0.2.6-M1
upickle_sjs0.6.0-M3_2.10 1 0.2.6-M3
upickle_sjs0.6.0-M3_2.11 1 0.2.6-M3
upickle_sjs0.6.0-RC1_2.10 1 0.2.6-RC1
upickle_sjs0.6.0-RC1_2.11 1 0.2.6-RC1
upickle_sjs0.6_2.10 18 0.4.4
upickle_sjs0.6_2.11 48 1.4.0
upickle_sjs0.6_2.12 58 1.4.0
upickle_sjs0.6_2.13 34 1.4.0
upickle_sjs0.6_2.13.0-M5 3 0.7.4
upickle_sjs1_2.11 7 1.4.0
upickle_sjs1_2.12 23 1.4.0
upickle_sjs1_2.13 23 1.4.0
upickle_sjs1_3 4 1.4.0
upickle_sjs1_3.0.0-RC1 10 1.3.9
upickle_sjs1_3.0.0-RC3 1 1.3.12
utest-runner_2.10 13 0.2.4
utest-runner_2.11 11 0.2.4
utest-test-js_sjs0.5.0-M3_2.10 1 0.1.5
utest-test_2.10 1 0.1.5
utest_0.21 3 0.7.4
utest_0.26 1 0.7.4
utest_0.27 2 0.7.5
utest_2.10 45 0.6.8
utest_2.11 48 0.7.10
utest_2.12 30 0.7.10
utest_2.12.0-M3 4 0.4.3
utest_2.12.0-RC2 1 0.4.4
utest_2.13 12 0.7.10
utest_2.13.0-M1 2 0.4.8
utest_2.13.0-M2 8 0.6.5
utest_2.13.0-M5 1 0.6.6
utest_2.13.0-RC1 1 0.6.7
utest_3 1 0.7.10
utest_3.0.0-M2 1 0.7.5
utest_3.0.0-M3 3 0.7.7
utest_3.0.0-RC1 1 0.7.7
utest_3.0.0-RC2 2 0.7.8
utest_3.0.0-RC3 1 0.7.9
utest_native0.3_2.11 22 0.7.5
utest_native0.4.0-M2_2.11 2 0.7.5
utest_native0.4_2.11 5 0.7.10
utest_native0.4_2.12 5 0.7.10
utest_native0.4_2.13 5 0.7.10
utest_sjs0.5.0-M3_2.10 1 0.1.5
utest_sjs0.5.0-M3_2.11 1 0.1.5
utest_sjs0.5.0-RC1_2.10 1 0.1.6-RC1
utest_sjs0.5.0-RC1_2.11 1 0.1.6-RC1
utest_sjs0.5_2.10 8 0.2.4
utest_sjs0.5_2.11 8 0.2.4
utest_sjs0.6.0-M1_2.11 1 0.2.5-M1
utest_sjs0.6.0-M3_2.10 1 0.2.5-M3
utest_sjs0.6.0-M3_2.11 1 0.2.5-M3
utest_sjs0.6.0-RC1_2.10 1 0.2.5-RC1
utest_sjs0.6.0-RC1_2.11 1 0.2.5-RC1
utest_sjs0.6_2.10 25 0.6.8
utest_sjs0.6_2.11 30 0.7.10
utest_sjs0.6_2.12 30 0.7.10
utest_sjs0.6_2.12.0-M3 4 0.4.3
utest_sjs0.6_2.12.0-RC2 1 0.4.4
utest_sjs0.6_2.13 12 0.7.10
utest_sjs0.6_2.13.0-M1 2 0.4.8
utest_sjs0.6_2.13.0-M2 8 0.6.5
utest_sjs0.6_2.13.0-M5 1 0.6.6
utest_sjs0.6_2.13.0-RC1 1 0.6.7
utest_sjs1.0.0-M1_2.10 7 0.6.3
utest_sjs1.0.0-M1_2.11 7 0.6.3
utest_sjs1.0.0-M1_2.12 7 0.6.3
utest_sjs1.0.0-M3_2.12 2 0.6.5
utest_sjs1.0.0-M5_2.12 1 0.6.6
utest_sjs1.0.0-M7_2.12 1 0.6.7
utest_sjs1.0.0-M8_2.12 1 0.6.8
utest_sjs1.0.0-M8_2.13 1 0.6.8
utest_sjs1_2.11 5 0.7.10
utest_sjs1_2.12 7 0.7.10
utest_sjs1_2.13 7 0.7.10
utest_sjs1_3 1 0.7.10
utest_sjs1_3.0.0-RC1 1 0.7.7
utest_sjs1_3.0.0-RC2 1 0.7.8
utest_sjs1_3.0.0-RC3 1 0.7.9