group dev.zio has published 672 artifact(s) with total 8377 version(s)
Artifact Num# versions published Latest version
caliban-deriving_2.12 1 0.0.1
caliban-deriving_3 1 0.0.1
core-tests_2.11 5 1.0.0-RC13
core-tests_2.12 5 1.0.0-RC13
core-tests_2.13 5 1.0.0-RC13
core-tests_sjs0.6_2.11 5 1.0.0-RC13
core-tests_sjs0.6_2.12 5 1.0.0-RC13
core-tests_sjs0.6_2.13 5 1.0.0-RC13
delegate_2.12 1 0.0.2
delegate_2.13 1 0.0.2
examples_2.11 5 2.0.0-M4
examples_2.12 5 2.0.0-M4
examples_3 5 2.0.0-M4
examples_sjs1_2.11 5 2.0.0-M4
examples_sjs1_2.12 5 2.0.0-M4
izumi-reflect-thirdparty-boopickle-shaded_0.23 4 1.0.0-M2
izumi-reflect-thirdparty-boopickle-shaded_0.24 2 1.0.0-M4
izumi-reflect-thirdparty-boopickle-shaded_0.26 2 1.0.0-M6
izumi-reflect-thirdparty-boopickle-shaded_2.11 39 2.0.8
izumi-reflect-thirdparty-boopickle-shaded_2.12 39 2.0.8
izumi-reflect-thirdparty-boopickle-shaded_2.13 39 2.0.8
izumi-reflect-thirdparty-boopickle-shaded_3 13 2.0.8
izumi-reflect-thirdparty-boopickle-shaded_3.0.0-M2 1 1.0.0-M11
izumi-reflect-thirdparty-boopickle-shaded_3.0.0-M3 3 1.0.0-M14
izumi-reflect-thirdparty-boopickle-shaded_3.0.0-RC1 2 1.0.0-M16
izumi-reflect-thirdparty-boopickle-shaded_3.0.0-RC2 3 1.1.0
izumi-reflect-thirdparty-boopickle-shaded_3.0.0-RC3 1 1.1.1
izumi-reflect-thirdparty-boopickle-shaded_native0.4.0-M2_2.11 18 1.0.0-M12
izumi-reflect-thirdparty-boopickle-shaded_native0.4_2.11 21 2.0.8
izumi-reflect-thirdparty-boopickle-shaded_native0.4_2.12 21 2.0.8
izumi-reflect-thirdparty-boopickle-shaded_native0.4_2.13 21 2.0.8
izumi-reflect-thirdparty-boopickle-shaded_sjs0.6_2.11 3 0.12.0-M0
izumi-reflect-thirdparty-boopickle-shaded_sjs0.6_2.12 3 0.12.0-M0
izumi-reflect-thirdparty-boopickle-shaded_sjs0.6_2.13 3 0.12.0-M0
izumi-reflect-thirdparty-boopickle-shaded_sjs1_2.11 36 2.0.8
izumi-reflect-thirdparty-boopickle-shaded_sjs1_2.12 36 2.0.8
izumi-reflect-thirdparty-boopickle-shaded_sjs1_2.13 36 2.0.8
izumi-reflect-thirdparty-boopickle-shaded_sjs1_3 13 2.0.8
izumi-reflect_0.23 4 1.0.0-M2
izumi-reflect_0.24 2 1.0.0-M4
izumi-reflect_0.26 2 1.0.0-M6
izumi-reflect_0.27 3 1.0.0-M9
izumi-reflect_2.11 39 2.0.8
izumi-reflect_2.12 39 2.0.8
izumi-reflect_2.13 39 2.0.8
izumi-reflect_3 13 2.0.8
izumi-reflect_3.0.0-M1 1 1.0.0-M10
izumi-reflect_3.0.0-M2 1 1.0.0-M11
izumi-reflect_3.0.0-M3 3 1.0.0-M14
izumi-reflect_3.0.0-RC1 2 1.0.0-M16
izumi-reflect_3.0.0-RC2 3 1.1.0
izumi-reflect_3.0.0-RC3 1 1.1.1
izumi-reflect_native0.4.0-M2_2.11 18 1.0.0-M12
izumi-reflect_native0.4_2.11 21 2.0.8
izumi-reflect_native0.4_2.12 21 2.0.8
izumi-reflect_native0.4_2.13 21 2.0.8
izumi-reflect_sjs0.6_2.11 3 0.12.0-M0
izumi-reflect_sjs0.6_2.12 3 0.12.0-M0
izumi-reflect_sjs0.6_2.13 3 0.12.0-M0
izumi-reflect_sjs1_2.11 36 2.0.8
izumi-reflect_sjs1_2.12 36 2.0.8
izumi-reflect_sjs1_2.13 36 2.0.8
izumi-reflect_sjs1_3 13 2.0.8
metrics-dropwizard_2.12 1 0.1.0
metrics-dropwizard_2.13 1 0.1.0
metrics-prometheus_2.12 1 0.1.0
metrics-prometheus_2.13 1 0.1.0
metrics-statsd_2.12 1 0.1.0
metrics-statsd_2.13 1 0.1.0
metrics_2.12 1 0.1.0
metrics_2.13 1 0.1.0
project_2.12 11 5cc58429308eb524b562eef71be584e508ee71f7
project_2.13 1 1.0.0-RC10
root_2.12 23 1.0.8
root_2.13 4 1.0.14
scalaz-metrics_2.11 1 0.0.1
scalaz-metrics_2.12 1 0.0.1
scalaz-zio-stacktracer_2.12 1 1.0-RC6
scalaz-zio-stacktracer_sjs0.6_2.12 1 1.0-RC6
zio-actors-akka-interop_2.12 5 0.0.9
zio-actors-akka-interop_2.13 5 0.0.9
zio-actors-persistence-jdbc_2.12 5 0.0.9
zio-actors-persistence-jdbc_2.13 5 0.0.9
zio-actors-persistence_2.12 5 0.0.9
zio-actors-persistence_2.13 5 0.0.9
zio-actors_2.12 10 0.0.9
zio-actors_2.13 8 0.0.9
zio-akka-cluster_2.12 19 0.2.0
zio-akka-cluster_2.13 11 0.2.0
zio-aws-accessanalyzer_2.13 20 5.17.116.1
zio-aws-account_3 20 5.17.116.1
zio-aws-acm_2.13 20 5.17.116.1
zio-aws-acm_3 20 5.17.116.1
zio-aws-acmpca_2.13 20 5.17.116.1
zio-aws-acmpca_3 20 5.17.116.1
zio-aws-alexaforbusiness_2.13 20 5.17.116.1
zio-aws-alexaforbusiness_3 20 5.17.116.1
zio-aws-amp_2.13 20 5.17.116.1
zio-aws-amp_3 20 5.17.116.1
zio-aws-amplify_3 20 5.17.116.1
zio-aws-amplifybackend_2.13 20 5.17.116.1
zio-aws-amplifybackend_3 20 5.17.116.1
zio-aws-apigateway_2.13 20 5.17.116.1
zio-aws-apigateway_3 20 5.17.116.1
zio-aws-apigatewaymanagementapi_2.13 20 5.17.116.1
zio-aws-appconfig_2.13 20 5.17.116.1
zio-aws-appconfig_3 20 5.17.116.1
zio-aws-appflow_2.13 20 5.17.116.1
zio-aws-appintegrations_3 20 5.17.116.1
zio-aws-applicationautoscaling_2.13 20 5.17.116.1
zio-aws-applicationinsights_3 20 5.17.116.1
zio-aws-appmesh_2.13 20 5.17.116.1
zio-aws-apprunner_3 20 5.17.116.1
zio-aws-appstream_3 20 5.17.116.1
zio-aws-appsync_3 20 5.17.116.1
zio-aws-athena_3 20 5.17.116.1
zio-aws-auditmanager_2.13 20 5.17.116.1
zio-aws-auditmanager_3 20 5.17.116.1
zio-aws-autoscaling_3 20 5.17.116.1
zio-aws-autoscalingplans_2.13 20 5.17.116.1
zio-aws-autoscalingplans_3 20 5.17.116.1
zio-aws-backupgateway_2.13 20 5.17.116.1
zio-aws-backupgateway_3 20 5.17.116.1
zio-aws-budgets_3 20 5.17.116.1
zio-aws-chimesdkidentity_3 20 5.17.116.1
zio-aws-cloudcontrol_3 20 5.17.116.1
zio-aws-cloudfront_3 20 5.17.116.1
zio-aws-cloudhsm_3 20 5.17.116.1
zio-aws-cloudhsmv2_3 20 5.17.116.1
zio-aws-cloudsearch_3 20 5.17.116.1
zio-aws-cloudsearchdomain_3 20 5.17.116.1
zio-aws-cognitoidentityprovider_3 20 5.17.116.1
zio-aws-comprehendmedical_3 20 5.17.116.1
zio-aws-core_3 20 5.17.116.1
zio-aws-dataexchange_3 20 5.17.116.1
zio-aws-dynamodb_3 20 5.17.116.1
zio-aws-ec2_3 20 5.17.116.1
zio-aws-http4s_2.12 20 5.17.116.1
zio-cache_2.11 2 0.2.0-RC1
zio-cache_3 2 0.2.0-RC1
zio-cache_native0.4_2.11 2 0.2.0-RC1
zio-cache_sjs1_2.11 2 0.2.0-RC1
zio-cache_sjs1_2.12 2 0.2.0-RC1
zio-cache_sjs1_2.13 2 0.2.0-RC1
zio-cli_2.11 2 0.2.0
zio-cli_3 2 0.2.0
zio-cli_sjs1_2.11 2 0.2.0
zio-concurrent_2.12 2 2.0.0-RC1
zio-config-derivation_2.11 33 3.0.0-RC1
zio-config-derivation_2.12 33 3.0.0-RC1
zio-config-derivation_2.13 33 3.0.0-RC1
zio-config-derivation_3 11 3.0.0-RC1
zio-config-derivation_3.0.0-RC1 2 1.0.4
zio-config-derivation_3.0.0-RC3 1 1.0.5
zio-config-gen_2.12 19 3.0.0-RC1
zio-config-gen_2.13 19 3.0.0-RC1
zio-config-magnolia_2.12 52 3.0.0-RC1
zio-config-magnolia_2.13 52 3.0.0-RC1
zio-config-magnolia_3 10 3.0.0-RC1
zio-config-refined_2.12 52 3.0.0-RC1
zio-config-refined_2.13 52 3.0.0-RC1
zio-config-shapeless_2.11 33 3.0.0-RC1
zio-config-shapeless_2.12 33 3.0.0-RC1
zio-config-shapeless_2.13 33 3.0.0-RC1
zio-config-typesafe_2.11 34 3.0.0-RC1
zio-config-typesafe_2.12 50 3.0.0-RC1
zio-config-typesafe_2.13 50 3.0.0-RC1
zio-config-typesafe_3 11 3.0.0-RC1
zio-config-typesafe_3.0.0-RC1 2 1.0.4
zio-config-typesafe_3.0.0-RC3 1 1.0.5
zio-config-yaml_2.11 28 3.0.0-RC1
zio-config-yaml_2.12 28 3.0.0-RC1
zio-config-yaml_2.13 28 3.0.0-RC1
zio-config-yaml_3 11 3.0.0-RC1
zio-config-yaml_3.0.0-RC1 2 1.0.4
zio-config-yaml_3.0.0-RC3 1 1.0.5
zio-config_2.11 40 3.0.0-RC1
zio-config_2.12 60 3.0.0-RC1
zio-config_2.13 60 3.0.0-RC1
zio-config_3 11 3.0.0-RC1
zio-config_3.0.0-RC1 2 1.0.4
zio-config_3.0.0-RC3 1 1.0.5
zio-config_native0.4_2.11 12 3.0.0-RC1
zio-config_native0.4_2.13 12 3.0.0-RC1
zio-config_sjs1_2.11 12 3.0.0-RC1
zio-config_sjs1_2.12 12 3.0.0-RC1
zio-config_sjs1_2.13 12 3.0.0-RC1
zio-delegate_2.11 3 0.0.5
zio-delegate_2.12 3 0.0.5
zio-delegate_2.13 3 0.0.5
zio-delegate_sjs0.6_2.11 3 0.0.5
zio-delegate_sjs0.6_2.12 3 0.0.5
zio-delegate_sjs0.6_2.13 3 0.0.5
zio-ftp_2.11 5 0.3.5
zio-ftp_2.12 8 0.3.5
zio-ftp_2.13 8 0.3.5
zio-internal-macros_3 2 2.0.0-RC1
zio-internal-macros_sjs1_2.12 2 2.0.0-RC1
zio-interop-cats-tests_2.12 2 3.3.0-RC1
zio-interop-cats-tests_sjs1_2.12 2 3.3.0-RC1
zio-interop-cats-tests_sjs1_2.13 2 3.3.0-RC1
zio-interop-cats_2.11 26 2.0.0.0-RC13
zio-interop-cats_2.12 40 3.3.0-RC1
zio-interop-cats_2.13 29 3.3.0-RC1
zio-interop-cats_3 4 3.3.0-RC1
zio-interop-cats_3.0.0-M3 1 2.3.1.0
zio-interop-cats_3.0.0-RC1 1 2.4.0.0
zio-interop-cats_3.0.0-RC2 2 3.0.2.0
zio-interop-cats_sjs0.6_2.11 26 2.0.0.0-RC13
zio-interop-cats_sjs0.6_2.12 24 2.0.0.0-RC13
zio-interop-cats_sjs0.6_2.13 13 2.0.0.0-RC13
zio-interop-cats_sjs1_2.12 16 3.3.0-RC1
zio-interop-cats_sjs1_2.13 16 3.3.0-RC1
zio-interop-cats_sjs1_3 1 2.5.1.0
zio-interop-future_2.11 19 2.12.8.0-RC6
zio-interop-future_2.12 16 2.12.8.0-RC6
zio-interop-future_2.13 3 2.12.8.0-RC6
zio-interop-guava_2.11 16 31.0.0.0
zio-interop-guava_2.12 16 31.0.0.0
zio-interop-guava_2.13 14 31.0.0.0
zio-interop-java_2.11 19 1.1.0.0-RC6
zio-interop-java_2.12 17 1.1.0.0-RC6
zio-interop-java_2.13 3 1.1.0.0-RC6
zio-interop-monix_2.11 26 3.2.2.0-RC2
zio-interop-monix_2.12 24 3.2.2.0-RC2
zio-interop-monix_2.13 9 3.2.2.0-RC2
zio-interop-monix_sjs0.6_2.11 26 3.2.2.0-RC2
zio-interop-monix_sjs0.6_2.12 24 3.2.2.0-RC2
zio-interop-monix_sjs0.6_2.13 9 3.2.2.0-RC2
zio-interop-reactivestreams_0.23 2 1.0.3.5-RC12
zio-interop-reactivestreams_2.11 44 2.0.0-RC1
zio-interop-reactivestreams_2.12 42 2.0.0-RC1
zio-interop-reactivestreams_2.13 31 2.0.0-RC1
zio-interop-reactivestreams_3 8 2.0.0-RC1
zio-interop-reactivestreams_3.0.0-RC1 1 1.3.2
zio-interop-reactivestreams_3.0.0-RC2 1 1.3.3
zio-interop-reactivestreams_3.0.0-RC3 1 1.3.4
zio-interop-scalaz7x_2.11 24 7.3.3.0
zio-interop-scalaz7x_2.12 20 7.3.3.0
zio-interop-scalaz7x_2.13 7 7.3.3.0
zio-interop-scalaz7x_sjs0.6_2.11 23 7.2.27.0-RC9
zio-interop-scalaz7x_sjs0.6_2.12 19 7.2.27.0-RC9
zio-interop-scalaz7x_sjs0.6_2.13 6 7.2.27.0-RC9
zio-interop-scalaz7x_sjs1_2.11 1 7.3.3.0
zio-interop-scalaz7x_sjs1_2.12 1 7.3.3.0
zio-interop-scalaz7x_sjs1_2.13 1 7.3.3.0
zio-interop-shared_2.11 11 1.0.0-RC8-12
zio-interop-shared_sjs0.6_2.11 11 1.0.0-RC8-12
zio-interop-twitter_2.11 41 21.2.0.2
zio-interop-twitter_2.12 39 21.2.0.2
zio-interop-twitter_2.13 26 21.2.0.2
zio-json-interop-http4s_2.12 7 0.3.0-RC2
zio-json-interop-http4s_2.13 7 0.3.0-RC2
zio-json-interop-refined_2.12 5 0.3.0-RC2
zio-json-interop-refined_2.13 5 0.3.0-RC2
zio-json-interop-refined_sjs1_2.12 5 0.3.0-RC2
zio-json-interop-refined_sjs1_2.13 5 0.3.0-RC2
zio-json-interop-scalaz7x_2.12 5 0.3.0-RC2
zio-json-interop-scalaz7x_2.13 5 0.3.0-RC2
zio-json-interop-scalaz7x_sjs1_2.12 5 0.3.0-RC2
zio-json-interop-scalaz7x_sjs1_2.13 5 0.3.0-RC2
zio-json-macros_2.12 6 0.3.0-RC2
zio-json-macros_2.13 6 0.3.0-RC2
zio-json-macros_sjs1_2.12 6 0.3.0-RC2
zio-json-macros_sjs1_2.13 6 0.3.0-RC2
zio-json-yaml_2.12 8 0.3.0-RC2
zio-json-yaml_2.13 8 0.3.0-RC2
zio-json-yaml_3 5 0.3.0-RC2
zio-json_2.12 12 0.3.0-RC2
zio-json_2.13 12 0.3.0-RC2
zio-json_3 5 0.3.0-RC2
zio-json_sjs1_2.12 12 0.3.0-RC2
zio-json_sjs1_2.13 12 0.3.0-RC2
zio-json_sjs1_3 5 0.3.0-RC2
zio-kafka_2.11 23 0.14.0
zio-kafka_2.12 28 0.17.3
zio-kafka_2.13 19 0.17.3
zio-kafka_3 4 0.17.3
zio-laws-laws_2.11 3 1.0.0-RC9
zio-laws-laws_2.12 3 1.0.0-RC9
zio-laws-laws_3 3 1.0.0-RC9
zio-laws-laws_native0.4_2.11 3 1.0.0-RC9
zio-laws-laws_native0.4_2.12 3 1.0.0-RC9
zio-laws-laws_sjs1_2.11 3 1.0.0-RC9
zio-laws-laws_sjs1_2.12 3 1.0.0-RC9
zio-laws-laws_sjs1_2.13 3 1.0.0-RC9
zio-laws-laws_sjs1_3 3 1.0.0-RC9
zio-logging-examples_2.12 1 0.0.2
zio-logging-jsconsole_sjs0.6_2.11 2 0.2.8
zio-logging-jsconsole_sjs0.6_2.12 4 0.2.8
zio-logging-jsconsole_sjs0.6_2.13 4 0.2.8
zio-logging-jsconsole_sjs1_2.11 20 0.5.14
zio-logging-jsconsole_sjs1_2.12 20 0.5.14
zio-logging-jsconsole_sjs1_2.13 20 0.5.14
zio-logging-jshttp_sjs0.6_2.11 2 0.2.8
zio-logging-jshttp_sjs0.6_2.12 4 0.2.8
zio-logging-jshttp_sjs0.6_2.13 4 0.2.8
zio-logging-jshttp_sjs1_2.11 20 0.5.14
zio-logging-jshttp_sjs1_2.12 20 0.5.14
zio-logging-jshttp_sjs1_2.13 20 0.5.14
zio-logging-slf4j-bridge_2.11 9 0.5.14
zio-logging-slf4j-bridge_2.12 9 0.5.14
zio-logging-slf4j-bridge_2.13 9 0.5.14
zio-logging-slf4j-bridge_3 6 0.5.14
zio-logging-slf4j-bridge_3.0.0-RC1 1 0.5.8
zio-logging-slf4j_2.11 24 2.0.0-RC4
zio-logging-slf4j_2.12 35 2.0.0-RC4
zio-logging-slf4j_2.13 33 2.0.0-RC4
zio-logging-slf4j_3 8 2.0.0-RC4
zio-logging-slf4j_3.0.0-RC1 1 0.5.8
zio-logging_2.11 24 2.0.0-RC4
zio-logging_2.12 35 2.0.0-RC4
zio-logging_2.13 33 2.0.0-RC4
zio-logging_3 8 2.0.0-RC4
zio-logging_3.0.0-M3 1 0.5.7
zio-logging_3.0.0-RC1 1 0.5.8
zio-logging_sjs0.6_2.11 2 0.2.8
zio-logging_sjs0.6_2.12 4 0.2.8
zio-logging_sjs0.6_2.13 4 0.2.8
zio-logging_sjs1_2.11 22 2.0.0-RC4
zio-logging_sjs1_2.12 22 2.0.0-RC4
zio-logging_sjs1_2.13 22 2.0.0-RC4
zio-macros-access_2.11 7 0.4.0
zio-macros-access_2.12 7 0.4.0
zio-macros-access_2.13 3 0.4.0
zio-macros-access_sjs0.6_2.11 7 0.4.0
zio-macros-access_sjs0.6_2.12 7 0.4.0
zio-macros-access_sjs0.6_2.13 3 0.4.0
zio-macros-core_2.11 7 0.6.2
zio-macros-core_2.12 7 0.6.2
zio-macros-core_2.13 6 0.6.2
zio-macros-core_sjs0.6_2.11 7 0.6.2
zio-macros-core_sjs0.6_2.12 7 0.6.2
zio-macros-core_sjs0.6_2.13 6 0.6.2
zio-macros-delegate_2.11 2 0.4.0
zio-macros-delegate_2.12 2 0.4.0
zio-macros-delegate_2.13 2 0.4.0
zio-macros-delegate_sjs0.6_2.13 2 0.4.0
zio-macros-mock_2.11 7 0.4.0
zio-macros-mock_2.12 7 0.4.0
zio-macros-mock_2.13 3 0.4.0
zio-macros-mock_sjs0.6_2.11 7 0.4.0
zio-macros-mock_sjs0.6_2.12 7 0.4.0
zio-macros-mock_sjs0.6_2.13 3 0.4.0
zio-macros-test_2.11 2 0.6.0
zio-macros-test_2.12 2 0.6.0
zio-macros-test_2.13 3 0.6.2
zio-macros-test_sjs0.6_2.11 2 0.6.0
zio-macros-test_sjs0.6_2.12 2 0.6.0
zio-macros-test_sjs0.6_2.13 3 0.6.2
zio-macros_0.23 7 1.0.0-RC21-2
zio-macros_0.26 2 1.0.1
zio-macros_2.11 32 2.0.0-RC1
zio-macros_2.12 32 2.0.0-RC1
zio-macros_2.13 32 2.0.0-RC1
zio-macros_3 6 2.0.0-RC1
zio-macros_3.0.0-M3 3 1.0.4-2
zio-macros_3.0.0-RC1 1 1.0.5
zio-macros_sjs1_2.11 32 2.0.0-RC1
zio-macros_sjs1_2.12 32 2.0.0-RC1
zio-macros_sjs1_2.13 32 2.0.0-RC1
zio-metrics-dropwizard_2.11 2 0.0.9
zio-metrics-dropwizard_2.12 26 1.0.14
zio-metrics-dropwizard_2.13 20 1.0.14
zio-metrics-dropwizard_3 2 1.0.14
zio-metrics-prometheus_2.11 2 0.0.9
zio-metrics-prometheus_2.12 26 1.0.14
zio-metrics-prometheus_2.13 20 1.0.14
zio-metrics-prometheus_3 2 1.0.14
zio-metrics-statsd_2.12 20 1.0.14
zio-metrics-statsd_2.13 20 1.0.14
zio-metrics-statsd_3 2 1.0.14
zio-metrics_2.11 3 0.0.9
zio-metrics_2.12 27 1.0.14
zio-metrics_2.13 20 1.0.14
zio-metrics_3 2 1.0.14
zio-nio-core_2.11 6 1.0.0-RC11
zio-nio-core_2.12 10 1.0.0-RC11
zio-nio-core_2.13 10 1.0.0-RC11
zio-nio-core_3 1 1.0.0-RC11
zio-nio_2.11 8 2.0.0-RC1
zio-nio_2.12 25 2.0.0-RC1
zio-nio_2.13 18 2.0.0-RC1
zio-nio_3 3 2.0.0-RC1
zio-opencensus_2.12 6 0.9.0
zio-opencensus_2.13 6 0.9.0
zio-opencensus_3 3 0.9.0
zio-opentelemetry_2.12 12 0.9.0
zio-opentelemetry_2.13 12 0.9.0
zio-opentelemetry_3 3 0.9.0
zio-opentracing_2.12 13 0.9.0
zio-opentracing_2.13 13 0.9.0
zio-opentracing_3 3 0.9.0
zio-optics_2.11 2 0.2.0-RC1
zio-optics_2.12 2 0.2.0-RC1
zio-optics_2.13 2 0.2.0-RC1
zio-optics_3 2 0.2.0-RC1
zio-prelude-experimental-laws_2.12 2 1.0.0-RC9
zio-prelude-experimental-laws_3 2 1.0.0-RC9
zio-prelude-experimental-laws_native0.4_2.11 2 1.0.0-RC9
zio-prelude-experimental-laws_native0.4_2.12 2 1.0.0-RC9
zio-prelude-experimental-laws_sjs1_2.11 2 1.0.0-RC9
zio-prelude-experimental-laws_sjs1_2.12 2 1.0.0-RC9
zio-prelude-experimental-tests_2.11 2 1.0.0-RC9
zio-prelude-experimental-tests_3 2 1.0.0-RC9
zio-prelude-experimental-tests_sjs1_2.11 2 1.0.0-RC9
zio-prelude-experimental-tests_sjs1_2.13 2 1.0.0-RC9
zio-prelude-experimental_2.11 8 1.0.0-RC9
zio-prelude-experimental_2.12 8 1.0.0-RC9
zio-prelude-experimental_2.13 8 1.0.0-RC9
zio-prelude-experimental_3 5 1.0.0-RC9
zio-prelude-experimental_3.0.0-M3 2 1.0.0-RC3
zio-prelude-experimental_3.0.0-RC3 1 1.0.0-RC4
zio-prelude-experimental_native0.4_2.11 8 1.0.0-RC9
zio-prelude-experimental_native0.4_2.12 8 1.0.0-RC9
zio-prelude-experimental_native0.4_2.13 8 1.0.0-RC9
zio-prelude-experimental_sjs1_2.11 8 1.0.0-RC9
zio-prelude-experimental_sjs1_2.12 8 1.0.0-RC9
zio-prelude-experimental_sjs1_2.13 8 1.0.0-RC9
zio-prelude-experimental_sjs1_3 4 1.0.0-RC9
zio-prelude-macros_2.12 3 1.0.0-RC9
zio-prelude-macros_2.13 3 1.0.0-RC9
zio-prelude-macros_3 3 1.0.0-RC9
zio-prelude-macros_native0.4_2.11 3 1.0.0-RC9
zio-prelude-macros_sjs1_2.11 3 1.0.0-RC9
zio-prelude-macros_sjs1_2.12 3 1.0.0-RC9
zio-prelude-macros_sjs1_2.13 3 1.0.0-RC9
zio-prelude-macros_sjs1_3 3 1.0.0-RC9
zio-prelude-scala-parallel-collections_2.11 7 1.0.0-RC9
zio-prelude-scala-parallel-collections_2.12 7 1.0.0-RC9
zio-prelude-scala-parallel-collections_2.13 7 1.0.0-RC9
zio-prelude-scala-parallel-collections_3 5 1.0.0-RC9
zio-prelude-scala-parallel-collections_3.0.0-M3 1 1.0.0-RC3
zio-prelude-scala-parallel-collections_3.0.0-RC3 1 1.0.0-RC4
zio-prelude_0.27 1 1.0.0-RC1
zio-prelude_2.11 9 1.0.0-RC9
zio-prelude_2.12 9 1.0.0-RC9
zio-prelude_2.13 9 1.0.0-RC9
zio-prelude_3 5 1.0.0-RC9
zio-prelude_3.0.0-M3 2 1.0.0-RC3
zio-prelude_3.0.0-RC3 1 1.0.0-RC4
zio-prelude_native0.4_2.11 8 1.0.0-RC9
zio-prelude_native0.4_2.12 8 1.0.0-RC9
zio-prelude_native0.4_2.13 8 1.0.0-RC9
zio-prelude_sjs1_2.11 8 1.0.0-RC9
zio-prelude_sjs1_2.12 8 1.0.0-RC9
zio-prelude_sjs1_2.13 8 1.0.0-RC9
zio-prelude_sjs1_3 4 1.0.0-RC9
zio-process_2.11 9 0.7.0-RC1
zio-process_2.12 14 0.7.0-RC1
zio-process_2.13 14 0.7.0-RC1
zio-process_3 4 0.7.0-RC1
zio-query_0.23 7 0.2.6
zio-query_2.11 12 0.3.0-RC1
zio-query_2.12 12 0.3.0-RC1
zio-query_2.13 12 0.3.0-RC1
zio-query_3 3 0.3.0-RC1
zio-query_3.0.0-RC2 1 0.2.7
zio-query_3.0.0-RC3 1 0.2.8
zio-query_sjs1_2.11 12 0.3.0-RC1
zio-query_sjs1_2.12 12 0.3.0-RC1
zio-query_sjs1_2.13 12 0.3.0-RC1
zio-rocksdb_2.12 5 0.4.0-RC1-1
zio-rocksdb_2.13 5 0.4.0-RC1-1
zio-s3_2.12 15 0.3.7
zio-s3_2.13 15 0.3.7
zio-s3_3 3 0.3.7
zio-schema-core_2.12 2 0.0.3
zio-schema-core_2.13 2 0.0.3
zio-schema-optics_2.12 7 0.2.0-RC1-1
zio-schema-optics_2.13 7 0.2.0-RC1-1
zio-schema_2.12 11 0.2.0-RC1-1
zio-schema_2.13 11 0.2.0-RC1-1
zio-schema_sjs1_2.12 10 0.2.0-RC1-1
zio-schema_sjs1_2.13 10 0.2.0-RC1-1
zio-shield-api_2.12 3 5cc58429308eb524b562eef71be584e508ee71f7
zio-sqs_2.12 30 627b30c2
zio-sqs_2.13 20 0.4.3
zio-stacktracer_0.19 4 1.0.0-RC16
zio-stacktracer_0.20 1 1.0.0-RC17
zio-stacktracer_0.22 3 1.0.0-RC18-2
zio-stacktracer_0.23 7 1.0.0-RC21-2
zio-stacktracer_2.11 60 2.0.0-RC1
zio-stacktracer_2.12 57 2.0.0-RC1
zio-stacktracer_2.13 46 2.0.0-RC1
zio-stacktracer_3 15 2.0.0-RC1
zio-stacktracer_3.0.0-M3 3 1.0.4-2
zio-stacktracer_3.0.0-RC1 1 1.0.5
zio-stacktracer_3.0.0-RC2 1 1.0.6
zio-stacktracer_3.0.0-RC3 1 1.0.7
zio-stacktracer_native0.4_2.11 20 2.0.0-RC1
zio-stacktracer_native0.4_2.12 20 2.0.0-RC1
zio-stacktracer_native0.4_2.13 20 2.0.0-RC1
zio-stacktracer_sjs0.6_2.11 28 1.0.0-RC18-2
zio-stacktracer_sjs0.6_2.12 25 1.0.0-RC18-2
zio-stacktracer_sjs0.6_2.13 14 1.0.0-RC18-2
zio-stacktracer_sjs1_2.11 32 2.0.0-RC1
zio-stacktracer_sjs1_2.12 32 2.0.0-RC1
zio-stacktracer_sjs1_2.13 32 2.0.0-RC1
zio-stacktracer_sjs1_3 15 2.0.0-RC1
zio-streams-tests_2.11 5 1.0.0-RC13
zio-streams-tests_2.12 5 1.0.0-RC13
zio-streams-tests_2.13 5 1.0.0-RC13
zio-streams-tests_sjs0.6_2.11 5 1.0.0-RC13
zio-streams-tests_sjs0.6_2.12 5 1.0.0-RC13
zio-streams-tests_sjs0.6_2.13 5 1.0.0-RC13
zio-streams_0.19 2 1.0.0-RC16
zio-streams_0.20 1 1.0.0-RC17
zio-streams_0.22 3 1.0.0-RC18-2
zio-streams_0.23 7 1.0.0-RC21-2
zio-streams_0.26 2 1.0.1
zio-streams_0.27 2 1.0.3
zio-streams_2.11 59 2.0.0-RC1
zio-streams_2.12 57 2.0.0-RC1
zio-streams_2.13 46 2.0.0-RC1
zio-streams_3 15 2.0.0-RC1
zio-streams_3.0.0-M3 3 1.0.4-2
zio-streams_3.0.0-RC1 1 1.0.5
zio-streams_3.0.0-RC2 1 1.0.6
zio-streams_3.0.0-RC3 1 1.0.7
zio-streams_native0.4_2.11 20 2.0.0-RC1
zio-streams_native0.4_2.12 20 2.0.0-RC1
zio-streams_native0.4_2.13 20 2.0.0-RC1
zio-streams_sjs0.6_2.11 27 1.0.0-RC18-2
zio-streams_sjs0.6_2.12 25 1.0.0-RC18-2
zio-streams_sjs0.6_2.13 14 1.0.0-RC18-2
zio-streams_sjs1_2.11 32 2.0.0-RC1
zio-streams_sjs1_2.12 32 2.0.0-RC1
zio-streams_sjs1_2.13 32 2.0.0-RC1
zio-streams_sjs1_3 15 2.0.0-RC1
zio-telemetry_2.12 4 0.1.0
zio-telemetry_2.13 3 0.1.0
zio-test-intellij_2.11 21 1.0.13
zio-test-intellij_2.12 21 1.0.13
zio-test-intellij_2.13 21 1.0.13
zio-test-intellij_3 6 1.0.13
zio-test-intellij_3.0.0-RC1 1 1.0.5
zio-test-intellij_3.0.0-RC2 1 1.0.6
zio-test-intellij_3.0.0-RC3 1 1.0.7
zio-test-intellij_sjs0.6_2.11 9 1.0.3
zio-test-intellij_sjs0.6_2.12 9 1.0.3
zio-test-intellij_sjs0.6_2.13 9 1.0.3
zio-test-intellij_sjs1_2.11 12 1.0.13
zio-test-intellij_sjs1_2.12 12 1.0.13
zio-test-intellij_sjs1_2.13 12 1.0.13
zio-test-intellij_sjs1_3 6 1.0.13
zio-test-intellij_sjs1_3.0.0-RC1 1 1.0.5
zio-test-intellij_sjs1_3.0.0-RC3 1 1.0.7
zio-test-junit_0.22 3 1.0.0-RC18-2
zio-test-junit_0.23 7 1.0.0-RC21-2
zio-test-junit_0.26 2 1.0.1
zio-test-junit_2.11 35 2.0.0-RC1
zio-test-junit_2.12 35 2.0.0-RC1
zio-test-junit_2.13 35 2.0.0-RC1
zio-test-junit_3 15 2.0.0-RC1
zio-test-junit_3.0.0-M3 3 1.0.4-2
zio-test-junit_3.0.0-RC1 1 1.0.5
zio-test-junit_3.0.0-RC2 1 1.0.6
zio-test-junit_3.0.0-RC3 1 1.0.7
zio-test-magnolia_2.12 33 2.0.0-RC1
zio-test-magnolia_2.13 33 2.0.0-RC1
zio-test-magnolia_3 15 2.0.0-RC1
zio-test-magnolia_3.0.0-M3 3 1.0.4-2
zio-test-magnolia_3.0.0-RC1 1 1.0.5
zio-test-magnolia_3.0.0-RC2 1 1.0.6
zio-test-magnolia_3.0.0-RC3 1 1.0.7
zio-test-magnolia_sjs1_2.12 32 2.0.0-RC1
zio-test-magnolia_sjs1_2.13 32 2.0.0-RC1
zio-test-magnolia_sjs1_3 15 2.0.0-RC1
zio-test-refined_2.12 18 2.0.0-RC1
zio-test-refined_2.13 18 2.0.0-RC1
zio-test-refined_3 15 2.0.0-RC1
zio-test-refined_3.0.0-RC1 1 1.0.5
zio-test-refined_3.0.0-RC2 1 1.0.6
zio-test-refined_3.0.0-RC3 1 1.0.7
zio-test-refined_sjs1_2.12 18 2.0.0-RC1
zio-test-refined_sjs1_2.13 18 2.0.0-RC1
zio-test-refined_sjs1_3 15 2.0.0-RC1
zio-test-sbt_0.19 2 1.0.0-RC16
zio-test-sbt_0.20 1 1.0.0-RC17
zio-test-sbt_0.22 3 1.0.0-RC18-2
zio-test-sbt_0.23 7 1.0.0-RC21-2
zio-test-sbt_0.26 2 1.0.1
zio-test-sbt_2.11 42 2.0.0-RC1
zio-test-sbt_2.12 42 2.0.0-RC1
zio-test-sbt_2.13 42 2.0.0-RC1
zio-test-sbt_3 15 2.0.0-RC1
zio-test-sbt_3.0.0-M3 3 1.0.4-2
zio-test-sbt_3.0.0-RC1 1 1.0.5
zio-test-sbt_3.0.0-RC2 1 1.0.6
zio-test-sbt_3.0.0-RC3 1 1.0.7
zio-test-sbt_native0.4_2.11 18 2.0.0-RC1
zio-test-sbt_native0.4_2.12 18 2.0.0-RC1
zio-test-sbt_native0.4_2.13 18 2.0.0-RC1
zio-test-sbt_sjs0.6_2.11 10 1.0.0-RC18-2
zio-test-sbt_sjs0.6_2.12 10 1.0.0-RC18-2
zio-test-sbt_sjs0.6_2.13 10 1.0.0-RC18-2
zio-test-sbt_sjs1_2.11 32 2.0.0-RC1
zio-test-sbt_sjs1_2.12 32 2.0.0-RC1
zio-test-sbt_sjs1_2.13 32 2.0.0-RC1
zio-test-sbt_sjs1_3 15 2.0.0-RC1
zio-test-scalacheck_3 6 2.0.0-RC1
zio-test_0.19 2 1.0.0-RC16
zio-test_0.20 1 1.0.0-RC17
zio-test_0.22 3 1.0.0-RC18-2
zio-test_0.23 7 1.0.0-RC21-2
zio-test_0.26 2 1.0.1
zio-test_0.27 2 1.0.3
zio-test_2.11 44 2.0.0-RC1
zio-test_2.12 43 2.0.0-RC1
zio-test_2.13 44 2.0.0-RC1
zio-test_3 15 2.0.0-RC1
zio-test_3.0.0-M3 3 1.0.4-2
zio-test_3.0.0-RC1 1 1.0.5
zio-test_3.0.0-RC2 1 1.0.6
zio-test_3.0.0-RC3 1 1.0.7
zio-test_native0.4.0-M2_2.11 3 1.0.4
zio-test_native0.4_2.11 20 2.0.0-RC1
zio-test_native0.4_2.12 20 2.0.0-RC1
zio-test_native0.4_2.13 20 2.0.0-RC1
zio-test_sjs0.6_2.11 11 1.0.0-RC18-2
zio-test_sjs0.6_2.12 10 1.0.0-RC18-2
zio-test_sjs0.6_2.13 11 1.0.0-RC18-2
zio-test_sjs1_2.11 32 2.0.0-RC1
zio-test_sjs1_2.12 32 2.0.0-RC1
zio-test_sjs1_2.13 32 2.0.0-RC1
zio-test_sjs1_3 15 2.0.0-RC1
zio-testkit_2.11 15 1.0.0-RC10-1
zio-testkit_2.12 13 1.0.0-RC10-1
zio-testkit_2.13 2 1.0.0-RC10-1
zio-webhooks_2.12 5 0.1.5
zio-webhooks_2.13 5 0.1.5
zio-zio-nio_2.12 1 0.2.0
zio-zio-nio_2.13 1 0.2.0
zio-zmx-client_2.13 5 0.0.11
zio-zmx-client_3 4 0.0.11
zio-zmx-client_sjs1_2.13 5 0.0.11
zio-zmx-client_sjs1_3 4 0.0.11
zio-zmx_2.12 11 0.0.11
zio-zmx_2.13 11 0.0.11
zio-zmx_3 4 0.0.11
zio-zmx_sjs1_2.12 5 0.0.11
zio-zmx_sjs1_2.13 5 0.0.11
zio-zmx_sjs1_3 4 0.0.11
zio_0.19 4 1.0.0-RC16
zio_0.20 1 1.0.0-RC17
zio_0.22 3 1.0.0-RC18-2
zio_0.23 7 1.0.0-RC21-2
zio_0.26 2 1.0.1
zio_0.27 2 1.0.3
zio_2.11 56 2.0.0-RC1
zio_2.12 56 2.0.0-RC1
zio_2.13 45 2.0.0-RC1
zio_3 15 2.0.0-RC1
zio_3.0.0-M3 3 1.0.4-2
zio_3.0.0-RC1 1 1.0.5
zio_3.0.0-RC2 1 1.0.6
zio_3.0.0-RC3 1 1.0.7
zio_native0.4.0-M2_2.11 3 1.0.4
zio_native0.4_2.11 20 2.0.0-RC1
zio_native0.4_2.12 20 2.0.0-RC1
zio_native0.4_2.13 20 2.0.0-RC1
zio_sjs0.6_2.11 26 1.0.0-RC18-2
zio_sjs0.6_2.12 24 1.0.0-RC18-2
zio_sjs0.6_2.13 13 1.0.0-RC18-2
zio_sjs1_2.11 32 2.0.0-RC1
zio_sjs1_2.12 32 2.0.0-RC1
zio_sjs1_2.13 32 2.0.0-RC1
zio_sjs1_3 15 2.0.0-RC1
zquery_0.23 1 0.1.0
zquery_2.13 1 0.1.0
zquery_sjs0.6_2.13 1 0.1.0