group org.zeromq has published 9 artifact(s) with total 25 version(s)
Artifact Num# versions published Latest version
jeromq 13 0.5.1
zeromq-scala-binding_2.10 3 0.0.7
zeromq-scala-binding_2.10.0-M5 1 0.0.6
zeromq-scala-binding_2.10.0-M6 1 0.0.6
zeromq-scala-binding_2.10.0-M7 1 0.0.6
zeromq-scala-binding_2.10.0-RC2 1 0.0.6
zeromq-scala-binding_2.10.0-RC3 1 0.0.6
zeromq-scala-binding_2.10.0-RC5 3 0.0.9
zeromq-scala-binding_2.11.0-M3 1 0.0.7