group us.oyanglul has published 22 artifact(s) with total 84 version(s)
Artifact Num# versions published Latest version
dhall-generic_2.12 2 0.2.0
http4s-finagle_0.24 1 0.21.3-20.4.1-0
http4s-finagle_2.12 2 0.21.3-20.4.1-0
http4s-finagle_2.13 3 0.21.3-20.4.1-0
jujiu_0.23 2 0.24.0
jujiu_0.24 1 0.24.0
jujiu_2.12 8 41bb3c68
jujiu_2.13 5 0.25.0
luci_2.12 15 0.6.0
luci_2.13 2 1.0.0-RC1
owlet_sjs0.6_2.12 5 0.3.2
owlet_sjs1_2.12 1 0.4.0
repo_2.12 6 0.6.0
root_2.12 1 0.4.0
zhuyu-core_2.12 1 0.0.1+20191017-0425
zhuyu-effect-doobie_2.12 6 0.6.0
zhuyu-effect-http4s_2.12 6 0.6.0
zhuyu-effect-s3_2.12 6 0.6.0
zhuyu-example_2.12 5 0.4.0
zhuyu-sqs-worker_2.12 2 0.3.0
zhuyu-sqs_2.12 1 0.0.2
zhuyu_2.12 3 0.6.0