Class DateUtils


 • public class DateUtils
  extends java.lang.Object
  DateUtils
  • Constructor Summary

   Constructors 
   Constructor Description
   DateUtils()  
  • Method Summary

   All Methods Static Methods Concrete Methods 
   Modifier and Type Method Description
   static java.util.Date addSeconds​(java.util.Date date, int seconds)  
   static double diffDays​(java.util.Date d1, java.util.Date d2)  
   static java.lang.String getCompactString​(java.util.Date value)  
   static java.util.Date getDefaultDate()  
   static java.lang.String getGMTString​(java.util.Date value)  
   static java.lang.String getSimpleString​(java.util.Date value)  
   static java.lang.String getString​(java.util.Date value)  
   static java.lang.String getString​(java.util.Date value, java.lang.String mask)  
   static java.lang.String getString​(java.util.Date value, java.lang.String mask, java.util.TimeZone tz)  
   static java.util.Date parseDate​(java.lang.Object value)  
   static java.util.Date parseDate​(java.lang.Object value, java.lang.String mask)  
   static java.util.Date parseDate​(java.lang.Object value, java.lang.String mask, java.util.Date defaultValue)  
   static java.util.Date parseDate​(java.lang.Object value, java.lang.String mask, java.util.TimeZone tz)  
   static java.util.Date parseDate​(java.lang.Object value, java.lang.String mask, java.util.TimeZone tz, java.util.Date defaultValue)  
   static java.util.Date parseDate​(java.lang.Object value, java.util.Date defaultValue)  
   • Methods inherited from class java.lang.Object

    clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
  • Constructor Detail

   • DateUtils

    public DateUtils()
  • Method Detail

   • getDefaultDate

    public static java.util.Date getDefaultDate()
   • getGMTString

    public static java.lang.String getGMTString​(java.util.Date value)
   • getString

    public static java.lang.String getString​(java.util.Date value)
   • getString

    public static java.lang.String getString​(java.util.Date value,
                         java.lang.String mask)
   • getString

    public static java.lang.String getString​(java.util.Date value,
                         java.lang.String mask,
                         java.util.TimeZone tz)
   • getSimpleString

    public static java.lang.String getSimpleString​(java.util.Date value)
   • getCompactString

    public static java.lang.String getCompactString​(java.util.Date value)
   • parseDate

    public static java.util.Date parseDate​(java.lang.Object value)
   • parseDate

    public static java.util.Date parseDate​(java.lang.Object value,
                        java.util.Date defaultValue)
   • parseDate

    public static java.util.Date parseDate​(java.lang.Object value,
                        java.lang.String mask)
   • parseDate

    public static java.util.Date parseDate​(java.lang.Object value,
                        java.lang.String mask,
                        java.util.Date defaultValue)
   • parseDate

    public static java.util.Date parseDate​(java.lang.Object value,
                        java.lang.String mask,
                        java.util.TimeZone tz)
   • parseDate

    public static java.util.Date parseDate​(java.lang.Object value,
                        java.lang.String mask,
                        java.util.TimeZone tz,
                        java.util.Date defaultValue)
   • addSeconds

    public static java.util.Date addSeconds​(java.util.Date date,
                        int seconds)
   • diffDays

    public static double diffDays​(java.util.Date d1,
                   java.util.Date d2)