Interface GpioDeviceFactoryInterface

All Superinterfaces:
AutoCloseable, DeviceFactoryInterface
All Known Subinterfaces:
NativeDeviceFactoryInterface
All Known Implementing Classes:
BaseNativeDeviceFactory, DefaultDeviceFactory, MCP23008, MCP23017, MCP23S17, MCP23x08, MCP23x17, MCP23xxx, PCF8574, PiconZero

public interface GpioDeviceFactoryInterface
extends DeviceFactoryInterface