ReadSortedRecords
SortedLazySeqBuilder
ResourceLazySeq
lazyseq
Right
LazySeq
recursiveDirs
LazySeqRichFile
recursiveFiles
LazySeqRichFile
recursiveFilesAndDirs
LazySeqRichFile
resource
ResourceLazySeq SerializerReader
result
LazySeqBuilder SortedLazySeqBuilder TmpFileLazySeqBuilder
right
Both Right
rightOption
Both EitherOrBoth Left Right