key
NodeRemoveProperty NodeSetProperty RelationRemoveProperty RelationSetProperty