ElgotAlgebra
matryoshka
ElgotAlgebraM
matryoshka
ElgotAlgebraMZip
matryoshka
ElgotAlgebraZip
matryoshka
ElgotCoalgebra
matryoshka
ElgotCoalgebraM
matryoshka
EnvT
matryoshka
EnvTFunctions
matryoshka
EnvTInstances
matryoshka
EnvTInstances0
matryoshka
elgot
matryoshka IdOps
embed
Corecursive CorecursiveOps
envT
EnvTFunctions
envTComonad
EnvTInstances
envTFunctor
EnvTInstances0