Revokation
db
raw
PublicKey
revokation
SignedRevoke
revokationDate
Revokation