DeleteBucket
route
DeleteObject
route
DeleteObjects
route
DeleteObjectsRequest
request
DeleteObjectsResponse
response
delete
InMemoryMetadataStore MapMetadataStore MetadataStore
deleteBucket
FileProvider InMemoryProvider Provider
deleteObject
FileProvider InMemoryProvider Provider
deleted
DeleteObjectsResponse
delimiter
ListBucket