JavaIterableLazySeq
lazyseq
JavaIteratorLazySeq
lazyseq