newBuilder
LazySeq LazySeqBase
next
IteratorLazySeq lazySeq iterator LazySeqIterator