SerializerReader
lazyseq
SortedLazySeqBuilder
lazyseq
self
RichIterableOnce
seq
LazySeqBase
serializer
SerializerReader
shuffle
LazySeq
slice
LazySeq
sortAndCollapseBy
LazySeq
sortBy
LazySeq
sorted
LazySeq