RemoteTranslationRPC
i18n
ResourceBundlesTranslationTemplatesProvider
i18n
reduce
TranslationKey1 TranslationKey2 TranslationKey3 TranslationKey4 TranslationKey5 TranslationKey6 TranslationKey7 TranslationKey8 TranslationKey9 TranslationKeyX