Class

sd.pay.sms1pay

ChargeData

Related Doc: package sms1pay

Permalink

case class ChargeData(access_key: String, amount: Int, command_code: String, error_code: String, error_message: String, mo_message: String, msisdn: String, request_id: String, request_time: String, signature: String) extends BaseData with Product with Serializable

Data of: Nhận request

access_key

Đại diện cho sản phẩm của merchant khai báo trong hệ thống 1pay.vn

amount

Số tiền trừ vào tài khoản khách hàng.

command_code

Là mã dịch vụ của khách hàng. Đăng ký và khai báo trên hệ thống 1Pay. Ví dụ GAME1

error_code

Là mã lỗi 1pay trả về cho khách hàng. Ví dụ:

WCG-0000: Giao dịch thành công
WCG-0001: Thuê bao không hợp lệ
WCG-0002: Dữ liệu CP gửi lên sai
WCG-0005 Tài khoản không đủ tiền
error_message

Thông báo lỗi 1Pay gửi về cho merchant

mo_message

Nội dung tin nhắn của khách hàng ở dạng String .Ví dụ: MI NAP10 dunglp

msisdn

Số điện thoại nhắn tin của khách hàng, theo chuẩn international, bắt đầu bằng 84

request_id

Id của tin nhắn ở dạng String

request_time

Thời gian đầu số nhận được tin nhắn, ở dạng iso, ví dụ: 2013-07-06T22:54:50Z

signature

Chữ ký, merchant có thể sử dụng signature để kiểm soát an ninh.

See also

Kiểm tra cú pháp MO

Linear Supertypes
Serializable, Serializable, Product, Equals, BaseData, AnyRef, Any
Ordering
 1. Alphabetic
 2. By Inheritance
Inherited
 1. ChargeData
 2. Serializable
 3. Serializable
 4. Product
 5. Equals
 6. BaseData
 7. AnyRef
 8. Any
 1. Hide All
 2. Show All
Visibility
 1. Public
 2. All

Instance Constructors

 1. new ChargeData(access_key: String, amount: Int, command_code: String, error_code: String, error_message: String, mo_message: String, msisdn: String, request_id: String, request_time: String, signature: String)

  Permalink

  access_key

  Đại diện cho sản phẩm của merchant khai báo trong hệ thống 1pay.vn

  amount

  Số tiền trừ vào tài khoản khách hàng.

  command_code

  Là mã dịch vụ của khách hàng. Đăng ký và khai báo trên hệ thống 1Pay. Ví dụ GAME1

  error_code

  Là mã lỗi 1pay trả về cho khách hàng. Ví dụ:

  WCG-0000: Giao dịch thành công
  WCG-0001: Thuê bao không hợp lệ
  WCG-0002: Dữ liệu CP gửi lên sai
  WCG-0005 Tài khoản không đủ tiền
  error_message

  Thông báo lỗi 1Pay gửi về cho merchant

  mo_message

  Nội dung tin nhắn của khách hàng ở dạng String .Ví dụ: MI NAP10 dunglp

  msisdn

  Số điện thoại nhắn tin của khách hàng, theo chuẩn international, bắt đầu bằng 84

  request_id

  Id của tin nhắn ở dạng String

  request_time

  Thời gian đầu số nhận được tin nhắn, ở dạng iso, ví dụ: 2013-07-06T22:54:50Z

  signature

  Chữ ký, merchant có thể sử dụng signature để kiểm soát an ninh.

Value Members

 1. final def !=(arg0: Any): Boolean

  Permalink
  Definition Classes
  AnyRef → Any
 2. final def ##(): Int

  Permalink
  Definition Classes
  AnyRef → Any
 3. final def ==(arg0: Any): Boolean

  Permalink
  Definition Classes
  AnyRef → Any
 4. val access_key: String

  Permalink

  Đại diện cho sản phẩm của merchant khai báo trong hệ thống 1pay.vn

 5. val amount: Int

  Permalink

  Số tiền trừ vào tài khoản khách hàng.

 6. final def asInstanceOf[T0]: T0

  Permalink
  Definition Classes
  Any
 7. def checkSign(secret: String): Boolean

  Permalink
 8. def clone(): AnyRef

  Permalink
  Attributes
  protected[java.lang]
  Definition Classes
  AnyRef
  Annotations
  @throws( ... )
 9. val command_code: String

  Permalink

  Là mã dịch vụ của khách hàng.

  Là mã dịch vụ của khách hàng. Đăng ký và khai báo trên hệ thống 1Pay. Ví dụ GAME1

 10. final def eq(arg0: AnyRef): Boolean

  Permalink
  Definition Classes
  AnyRef
 11. val error_code: String

  Permalink

  Là mã lỗi 1pay trả về cho khách hàng.

  Là mã lỗi 1pay trả về cho khách hàng. Ví dụ:

  WCG-0000: Giao dịch thành công
  WCG-0001: Thuê bao không hợp lệ
  WCG-0002: Dữ liệu CP gửi lên sai
  WCG-0005 Tài khoản không đủ tiền
 12. val error_message: String

  Permalink

  Thông báo lỗi 1Pay gửi về cho merchant

 13. def finalize(): Unit

  Permalink
  Attributes
  protected[java.lang]
  Definition Classes
  AnyRef
  Annotations
  @throws( classOf[java.lang.Throwable] )
 14. final def getClass(): Class[_]

  Permalink
  Definition Classes
  AnyRef → Any
 15. final def isInstanceOf[T0]: Boolean

  Permalink
  Definition Classes
  Any
 16. val mo_message: String

  Permalink

  Nội dung tin nhắn của khách hàng ở dạng String .Ví dụ: MI NAP10 dunglp

  Nội dung tin nhắn của khách hàng ở dạng String .Ví dụ: MI NAP10 dunglp

  Definition Classes
  ChargeDataBaseData
 17. val msisdn: String

  Permalink

  Số điện thoại nhắn tin của khách hàng, theo chuẩn international, bắt đầu bằng 84

 18. final def ne(arg0: AnyRef): Boolean

  Permalink
  Definition Classes
  AnyRef
 19. final def notify(): Unit

  Permalink
  Definition Classes
  AnyRef
 20. final def notifyAll(): Unit

  Permalink
  Definition Classes
  AnyRef
 21. val request_id: String

  Permalink

  Id của tin nhắn ở dạng String

 22. val request_time: String

  Permalink

  Thời gian đầu số nhận được tin nhắn, ở dạng iso, ví dụ: 2013-07-06T22:54:50Z

 23. val signature: String

  Permalink

  Chữ ký, merchant có thể sử dụng signature để kiểm soát an ninh.

 24. final def synchronized[T0](arg0: ⇒ T0): T0

  Permalink
  Definition Classes
  AnyRef
 25. lazy val telco: String

  Permalink
 26. def uidOpt: Option[Int]

  Permalink
  Definition Classes
  BaseData
 27. final def wait(): Unit

  Permalink
  Definition Classes
  AnyRef
  Annotations
  @throws( ... )
 28. final def wait(arg0: Long, arg1: Int): Unit

  Permalink
  Definition Classes
  AnyRef
  Annotations
  @throws( ... )
 29. final def wait(arg0: Long): Unit

  Permalink
  Definition Classes
  AnyRef
  Annotations
  @throws( ... )

Inherited from Serializable

Inherited from Serializable

Inherited from Product

Inherited from Equals

Inherited from BaseData

Inherited from AnyRef

Inherited from Any

Ungrouped