Package

sd.pay

sms1pay

Permalink

package sms1pay

Visibility
 1. Public
 2. All

Type Members

 1. trait BaseData extends AnyRef

  Permalink
 2. case class ChargeData(access_key: String, amount: Int, command_code: String, error_code: String, error_message: String, mo_message: String, msisdn: String, request_id: String, request_time: String, signature: String) extends BaseData with Product with Serializable

  Permalink

  Data of: Nhận request

  Data of: Nhận request

  access_key

  Đại diện cho sản phẩm của merchant khai báo trong hệ thống 1pay.vn

  amount

  Số tiền trừ vào tài khoản khách hàng.

  command_code

  Là mã dịch vụ của khách hàng. Đăng ký và khai báo trên hệ thống 1Pay. Ví dụ GAME1

  error_code

  Là mã lỗi 1pay trả về cho khách hàng. Ví dụ:

  WCG-0000: Giao dịch thành công
  WCG-0001: Thuê bao không hợp lệ
  WCG-0002: Dữ liệu CP gửi lên sai
  WCG-0005 Tài khoản không đủ tiền
  error_message

  Thông báo lỗi 1Pay gửi về cho merchant

  mo_message

  Nội dung tin nhắn của khách hàng ở dạng String .Ví dụ: MI NAP10 dunglp

  msisdn

  Số điện thoại nhắn tin của khách hàng, theo chuẩn international, bắt đầu bằng 84

  request_id

  Id của tin nhắn ở dạng String

  request_time

  Thời gian đầu số nhận được tin nhắn, ở dạng iso, ví dụ: 2013-07-06T22:54:50Z

  signature

  Chữ ký, merchant có thể sử dụng signature để kiểm soát an ninh.

  See also

  Kiểm tra cú pháp MO

 3. case class CheckData(access_key: String, amount: Int, command_code: String, mo_message: String, msisdn: String, telco: String, signature: String) extends BaseData with Product with Serializable

  Permalink

  Data of: Kiểm tra cú pháp MO

  Data of: Kiểm tra cú pháp MO

  access_key

  Đại diện cho sản phẩm của merchant khai báo trong hệ thống 1pay.vn

  amount

  Số tiền trừ vào tài khoản khách hàng.

  command_code

  Là mã dịch vụ của khách hàng. Đăng ký và khai báo trên hệ thống 1Pay. Ví dụ GAME1

  mo_message

  Nội dung tin nhắn của khách hàng ở dạng String .Ví dụ: MI NAP10 dunglp

  msisdn

  Số điện thoại nhắn tin của khách hàng, theo chuẩn international, bắt đầu bằng 84

  telco

  Mã nhà mạng. Ví dụ: vnp(Vinaphone),vms(Mobifone),vtm(Viettel)

  signature

  Chữ ký, merchant có thể sử dụng signature để kiểm soát an ninh.

  See also

  Kiểm tra cú pháp MO

 4. class Forms1pay extends AnyRef

  Permalink
  Annotations
  @Singleton()
 5. class SMS extends AnyRef

  Permalink
  Annotations
  @Singleton()
 6. trait SmsAddCoin extends AnyRef

  Permalink
 7. final class SmsResult extends AnyRef

  Permalink
  Annotations
  @Singleton()

Value Members

 1. object Anorm1pay

  Permalink
 2. object Phone2Telco

  Permalink

Ungrouped